TR EN

OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR424 OTEL İŞLETMECİLİĞİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Otel işletmeciliğinin tarihsel gelişimini öğrenmek, otel işletmelerinin genel özelliklerini bilmek, otel işletmelerinde yönetim organizasyon faaliyetlerinin işleyişini anlamak ve modern otel işletmeciliğinin mevcut durumu konusunda bilgi sahibi olmaktır.
İçerik: Konaklama sektörünün turizm endüstrisi içindeki yeri, konaklama işletmelerinin çeşitleri, otel işletmelerindeki yönetim-örgütleme, finansman, muhasebe, hizmet operasyonları ve pazarlama gibi temel işlevler, otel işletmelerinin sınıflandırılması, otel işletmelerinin bölümleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Otel işletmeciliğinin turizm endüstrisi içerisindeki yeri ve önemini açıklar.
Otelciliğin tarihsel gelişimini bilir ve otelciliğin özelliklerini tanımlar
Otel işletmelerini özelliklerine göre sınıflandırır.
Otel işletmelerinde organizasyon becerisi gösterir.
Otel işletmelerinin bölümlerini, bölümlerin görev ve sorumluluklarını listeler.
Bir otel işletmesinin örgütsel yapısını oluşturma becerisi gösterir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması, sunum Turizm endüstrisinin yapısı ve konaklama sektörünün turizm endüstrisi içindeki yeri Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
2 Literatür taraması, sunum Turizm işletmelerinin sınıflandırılması Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
3 Literatür taraması, sunum Konaklama işletmelerinin tarihsel gelişimi Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
4 Literatür taraması, sunum Konaklama işletmelerinin sınıflandırılması Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
5 Literatür taraması, sunum Otel işletmelerinde kuruluş yeri seçimi Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
6 Literatür taraması, sunum Yönetim ve yönetim fonksiyonları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
7 Literatür taraması, sunum Otel işletmelerinde yönetim Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması, sunum Otel işletmelerinde organizasyon Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
10 Literatür taraması, sunum Otel işletmelerinin bölümleri Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
11 Literatür taraması, sunum Önbüro ve Kat Hizmetleri Fonksiyonları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
12 Literatür taraması, sunum Yiyecek içecek fonksiyonu Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
13 Literatür taraması, sunum Otel işletmeleri ve bilgi teknolojisi Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
14 Literatür taraması, sunum Otel işletmelerinde yaşanan örnek olay ve çözümleri I Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
15 Literatür taraması, sunum Otel işletmelerinde yaşanan örnek olay ve çözümleri II Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Batman, O. (2015) Otel İşletmelerinin Yönetimi, Değişim Yayınları, Ankara.
Akoğlan Kozak, M. (2016) Otel İşletmeciliği, Detay Yayıncılık, Ankara.
Jagmohan N., (1997) Professional Hotel Management, Chand Publishing.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 10 4 40
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 5 3 15
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0