TR EN

RUS SİYASETİ VE DIŞ POLİTİKASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU439 RUS SİYASETİ VE DIŞ POLİTİKASI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, Rusya’nın dış politikalarını ve savunma siyasetinin temel taşlarını, Rusya’nın geçmişten bugüne getirdiği diplomatik gelenek ve tarihsel dokuyla birlikte öğrencilere aktarmak, Rusya’nın dış politik hedeflerini belirlerken dikkate aldığı etmenleri, kullandığı araçları ve karşılaştığı kısıtlamaları kavratmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Rusya’nın diplomatik arenadaki tarihi, geçtiğimiz yüzyıllarda geçtiği aşamalar, bugün Rusya’nın dış siyasetini belirleyen unsurlar, dış siyasetine yön veren hedefler ve sınırlılıkları kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Rus dış politikasının güncel seyrini yorumlar
Rus dış politikasına yön veren unsurları, kısıtlılıkları ve hedefleri açıklar
Rus dış politikasını tarihsel seyri içinde değerlendirerek Rusya ve diğer ülkelerin arasındaki ilişkileri analiz eder
Rus dış politikasındaki söylemleri ve analizleri kullanarak siyasi değerlendirme yapar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rus Dış Siyasetini Belirleyen Etkenler Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tarihten Bugüne Belirleyici Aktörler, Kurumlar ve Kıstaslar Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma SSCB Dönemi ve Sonrasında Rus Ulusal Çıkarlarının Belirlenmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Putin’in Rus Dış Politikasıyla İlgili Fikirleri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rusya’nın Jeopolitik Konumu ve Enerji Politikaları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rusya’nın Batı’yla İlişkileri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rusya’nın Batı’yla İlişkileri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rusya’nın Askeri Güç ve Yumuşak Güç Kullanımı Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Melez Savaş Konsepti ve Milliyetçiliğin Yükselişi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rusya ve NATO İlişkileri, Gürcistan Müdahalesi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rusya’nın Ukrayna’ya Müdahalesi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Suriye’deki Askeri Sefer Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Trans Atlantik İlişkileri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Tsygankov, A. P. (2016), Russia’s Foreign Policy: Continuity and Change in National Identity, Fourth Edition, Rowman and Littlefield, Londra, BK.
Trenin, D. (2016), Should we Fear Russia?, Cambridge, UK: Polity Press.
Örmeci, O., Kısacık, S. (2018), Rusya Siyaseti ve Rus Dış Politikası, Seçkin Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 12 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 131
Genel Toplam 131
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0