TR EN

SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY358 SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 6 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Doç.Dr. KUBİLAY ÇİMEN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere; Spora uygun özel öğretim yöntemlerini bir spor branşının öğretiminde kullanır ve uygular.
İçerik: Eğitim ile ilgili temel kavramlar, Beden Eğitiminin amaçları , Beden eğitimi öğretmeni ve öğretme stilleri, Komut Stili , Alıştırma Stili, İş birliğine dayalı, Eşli çalışma stili, Kendini denetleme stili, Katılım stili, Anlatma Stili , Problem çözme yöntemi, Gösteri yöntemi , Kompleks öğretim yöntemi , Öğretim yöntemini etkileyen faktörler, Öğretim yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Eğitim ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Beden Eğitimi ve sporun temel amaçlarını açıklar.
Sporda kullanılan özel öğretim yöntemlerini açıklar.
Farklı öğretim stillerini bir spor branşının öğretimini aşamasında kullanır ve uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Eğitim ile ilgili temel kavramlar Anlatım, soru- cevap yöntemi
2 Literatür tarama Beden Eğitiminin amaçları Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Beden eğitimi öğretmeni ve öğretme stilleri Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
4 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Komut Stili (olumlu olumsuz yönleri) Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
5 Literatür tarama Alıştırma Stili (olumlu olumsuz yönleri) Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
6 Literatür tarama İş birliğine dayalı, Eşli çalışma stili (olumlu olumsuz yönleri) Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kendini denetleme stili(olumlu olumsuz yönleri) Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Katılım stili(olumlu olumsuz yönleri) Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
10 Literatür tarama Anlatma Stili (olumlu olumsuz yönleri) Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Problem çözme yöntemi (olumlu olumsuz yönleri) Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
12 Literatür tarama Gösteri yöntemi (olumlu olumsuz yönleri) Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
13 Literatür tarama Kompleks öğretim yöntemi (olumlu olumsuz yönleri) Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
14 Literatür tarama Öğretim yöntemini etkileyen faktörler Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
15 Literatür tarama Öğretim yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi, uygulama yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ince L.M. ve Hünük D. (2010). Eğitim Reformu Sürecinde Deneyimli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Algıları, Eğitim ve Bilim 157 Vol: 35 128-129
Hardman K. (2008 )Okullarda Beden Eğitiminin durumu ve sürekliliği: Küresel bir Yaklaşım (Türkçe) 01-22 Spor Bilimleri Dergisi 19 (1) 1-22.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
1
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
0
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
4
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
2
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0