TR EN

EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY360 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ 6 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ÖNER

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere; Egzersiz psikolojisinin, farklı özelliklere sahip gruplarda kullanımının önemini ve kişilik yapısı üzerindeki etkileri açıklayacak bilgi birikimini kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Egzersiz psikolojisi kavramı, egzersiz davranışını takip eden etmenler, egzersiz bağlılığı, egzersiz davranışına ilişkin kuramsal modeller, egzersiz davranışın ve motivasyon, egzersizde psikolojik etmenler, özel gruplar ve egzersiz, çocuk ve gençlerde egzersiz psikolojisi, yaşlılarla egzersiz psikolojisi, fiziksel engellilerle egzersiz, egzersiz motivasyonu, egzersizde kişilik, karakter ve sportmenlik, egzersizde grup dinamikleri, psikolojik becerilerin antrenmanı, geri bildirim, pekiştireçler ve içsel motivasyon konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Egzersiz psikolojisine ilişkin temel kavramları tanımlar
Psikoloji biliminin, egzersiz süreci üzerine etkilerini açıklar.
Egzersiz psikolojisinin, farklı özelliklere sahip gruplarda kullanımının önemini açıklar.
Egzersizin kişilik yapısı üzerine etkilerini tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Egzersiz psikolojisi temel kavramlar ve tarihsel gelişimi Anlatım, soru- cevap, tartışma yöntemi
2 Yazılı kaynak tarama Egzersiz davranışını takip eden etmenler, egzersiz bağlılığı Anlatım, soru- cevap, tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Egzersiz davranışına ilişkin kuramsal modeller Anlatım, soru- cevap, tartışma yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Egzersiz ve iyi oluş Anlatım, soru- cevap, tartışma yöntemi
5 Literatür tarama Egzersiz katılımcısı: benlik ve kişiliğin örgütlenmesi, temel psikolojik ihtiyaçlar Anlatım, soru- cevap, tartışma yöntemi
6 Literatür tarama Egzersiz güdülenmesi Anlatım soru-cevap ve tartışma yöntemi, uygulamalı
7 Literatür tarama Egzersizde hedef belirleme Anlatım, soru- cevap, tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuya ilişkin kitap okuma Egzersiz liderliği ve kişilerarası iletişim Anlatım, soru- cevap, tartışma yöntemi
10 Literatür tarama Egzersizde grup dinamikleri Anlatım, soru- cevap, tartışma yöntemi
11 Literatür tarama Egzersiz terapisi Anlatım, soru- cevap, tartışma yöntemi
12 Literatür tarama Egzersiz ve zihinsel iyilik: depresyon, stres ve kaygı ile başa çıkma Anlatım soru-cevap ve tartışma yöntemi, uygulamalı
13 Literatür tarama ve sunum hazırlama Egzersizde özel gruplarla çalışmada temel ilkeler Anlatım soru-cevap ve tartışma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
14 Literatür tarama ve sunum hazırlama Egzersiz katılımcılarında psikolojik becerilerin antrenmanı Anlatım soru-cevap ve tartışma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
15 Literatür tarama ve sunum hazırlama Egzersiz bağımlılığı Anlatım soru-cevap ve tartışma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yeltepe Ercan, H. (2013). Spor ve Egzersiz Psikolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Weinberg, R.S. ve Gould, D. (2015). Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri. Ed. Mustafa Şahin, Ziya Koruç. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Buchworth, J. Dishman, R. (2002). Exercise Psychology. IIIinois: Human Kinetics
Moran, A. (2004). Sport and Exercise Psychology, A Critical Introduction. London: Routledge

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
4
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0