TR EN

HALK OYUNLARI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY227 HALK OYUNLARI I 3 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. GÜLSÜM HATİPOĞLU ÖZCAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, halk oyunu gösterisini hazırlamak üzere; temel düzeyde planlama ve hazırlama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; halk oyunları ve folklorun tanımı, halk oyunları türlerinin sınıflandırılması, halk oyunları türlerine göre oyun örneklerine ilişkin video gösterimleri, farklı yörelere ait kostümlerin tanıtılması, halk oyunlarında kullanılan temel adımlar, belirlenen yöre oyunlarının (İstanbul Kasabı, Atabarı, Henne, Yandım Ayşe'm) öğretilmesi ve uygulatılması, sahne düzenlemesi (koreografi) teknikleri ve uygulamaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Halk oyunlarında kullanılan temel kavramları açıklar.
Halk oyunlarına ait yöre kostümlerini tanır ve yöreye ait uygun kostümleri seçer.
Halk oyunlarında kullanılan temel adımları ve birkaç yöreye ait farklı oyunların adımlamalarını uygular.
Koreografi çalışmalarında temel düzeyde sahne düzenlemesi (koreografi) tekniklerini kullanır.
Halk oyunlarında kullanılan müziklerin melodik yapısını ve oyunun ritmik yapılarını temel düzeyde analiz eder.
Bir halk oyunları gösterisini sahnelenmek üzere genel hatlarıyla hazırlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyiş planı, amacı ve içeriğinin açıklanması, Halk oyunları ve folklorun tanımları, Halk oyunları türlerinin yörelere, cinsiyete ve bölgelere göre sınıflandırılması Anlatma yöntemi, gösteri ve soru-cevap tekniği
2 Görsel ve yazılı literatür tarama Halk oyunları türlerine ilişkin örnek video gösterimleri, Farklı yörelere ait halk oyunlarının tanıtılması (Yöre oyunları, müzikleri, çalgıları, kostümleri) Anlatma yöntemi, gösteri tekniği
3 Görsel ve yazılı literatür tarama Halk oyunlarında sahne düzenlemesi (koreografi) teknikleri ve uygulamaları Anlatma ve gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
4 Video izleme Halk oyunlarında kullanılan temel adımların öğretilmesi ve uygulatılması (yürüme, koşma, sekme, atlama, sıçrama, çekme vs.) Gösterip yaptırma yöntemi, soru-cevap tekniği ve uygulamalı grup çalışmaları
5 Halk oyunları oyun müziklerinin dinlenmesi ve video izleme Halk oyunlarında kullanılan müziklerin ve oyun adımlarının ritmik yapılarının analizi Anlatma yöntemi, gösteri tekniği, eşli çalışma yöntemi, uygulamalı grup çalışmaları
6 Video izleme ve oyun müziğini dinleme İstanbul Kasabı ve Atabarı oyun adımlamalarının öğretilmesi ve müzik eşliğinde uygulatılması Gösterip yaptırma yöntemi, soru-cevap tekniği ve uygulamalı grup çalışmaları
7 Video izleme İstanbul Kasabı ve Atabarı oyunu için müzik eşliğinde sahne düzenlemesi uygulamaları Tartışma yöntemi, Uygulamalı Grup çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Koreografi çizim çalışmaları ve video izleme İstanbul Kasabı ve Atabarı oyunu için müzik eşliğinde sahne düzenlemesi uygulamaları Uygulamalı Grup çalışmaları ve tekrar yöntemi
10 Video izleme ve oyun müziğini dinleme Yandım Ayşe'm oyun adımlamalarının öğretilmesi ve müzik eşliğinde uygulatılması Gösterip yaptırma yöntemi, soru-cevap tekniği ve uygulamalı grup çalışmaları
11 Koreografi çizim çalışmaları ve video izleme Yandım Ayşe'm oyunu için müzik eşliğinde sahne düzenlemesi uygulamaları Tartışma yöntemi, Uygulamalı Grup çalışmaları
12 Video izleme ve oyun müziğini dinleme Henne oyun adımlamalarının öğretilmesi ve müzik eşliğinde uygulatılması Gösterip yaptırma yöntemi, soru-cevap tekniği ve uygulamalı grup çalışmaları
13 Koreografi çizim çalışmaları ve video izleme Henne oyunu için müzik eşliğinde sahne düzenlemesi uygulamaları Tartışma yöntemi, Uygulamalı Grup çalışmaları
14 Koreografi çizim çalışmaları ve video izleme Henne ve Yandım Ayşe'm oyunlarının müzik eşliğinde sahne düzenlemesi uygulamaları Tartışma yöntemi, Uygulamalı Grup çalışmaları
15 Koreografi çizim çalışmaları ve video izleme Henne ve Yandım Ayşe'm oyunlarının müzik eşliğinde sahne düzenlemesi uygulamaları Uygulamalı Grup çalışmaları ve tekrar yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ruhi SU(2000). Türk Halk Oyunları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Mesude Eğilmez(2006). Gelenekten Geleceğe Halkoyunları, Ütopya Yayınevi, İstanbul
Mustafa Kaya (2017). Türk Halk Oyunları - Fiziksel ve Zihinsel Boyutları, Ürün yayınları
Troya Folklor Araştırmaları Derneği/Folklor Dergileri http://www.troyafolklor.org/
Motif Halk Oyunları Derneği http://www.motifhalkoyunlari.com/motifler/defaulttr.asp?rsm=icsayfalar&ic=dergi
Kraus, R. G., Hilsendager, S. C., & Gottschild, B. D. (1991). History of the Dance in Art and Education. Benjamin-Cummings Publishing Company.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
4
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
2
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 7 2 14
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 2 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 2 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0