TR EN

ORYANTİRİNG I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY242 ORYANTİRİNG I 4 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, salon oryantring, kazık traversi oryantiring, hat oryantiring ve arazi (kaba) oryantiring türlerini kurallarına uygun bir şekilde uygulama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; oryantiring branşının tarihsel gelişimi, oryantiring branşının türleri, oryantiring branşının kuralları, oryantiring haritası ve kullanılan semboller, oryantiring hedef bilgi kartı, temel oryantiring teknikleri, salon çalışmaları, kazık traversi oryantiring çalışmaları, hat oryantiringi ve arazi (kaba) oryantiringi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Oryantiring branşına ait temel kavramları açıklar.
Oryantiring branşının tarihsel gelişimini özetler.
Oryantiring haritasında kullanılan sembolleri açıklar.
Oryantiring hedef bilgi kartının kullanım amacını açıklar.
Oryantiring branşına ait kuralları açıklar ve uygular.
Salon oryantring, kazık traversi oryantiring, hat oryantiring ve arazi (kaba) oryantiring türlerini kurallarına uygun bir şekilde uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme. Oryantiring branşının tarihçesi ve branş ile ilgili temel bilgiler Anlatım yöntemi, soru-cevap yöntemi
2 Görsel ve yazılı literatür taraması Oryantiring branşının türleri Anlatım yöntemi, soru-cevap yöntemi
3 Türkiye Oryantiring Federasyonu web sitesi inceleme Oryantiring branşının temel kuralları Anlatım yöntemi, soru-cevap yöntemi ve gösteri yöntemi
4 Yazılı ve görsel literatür tarama Oryantiring haritasında kullanılan semboller Anlatım yöntemi, soru-cevap yöntemi ve gösteri yöntemi
5 Yazılı ve görsel literatür tarama Oryantiring haritasında kullanılan semboller Anlatım yöntemi, soru-cevap yöntemi ve gösteri yöntemi
6 Önerilen kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma Oryantiring hedef bilgi kartı ve işlevleri Anlatım yöntemi, soru-cevap yöntemi ve gösteri yöntemi
7 Yazılı ve görsel literatür tarama Oryantiring alanları ve özellikleri Anlatım yöntemi, soru-cevap yöntemi ve gösteri yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme Oryantiring branşına özgü teknikler ve uygulama çalışmaları Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışması
10 Video izleme ve yorumlama Oryantiring branşına özgü teknikler ve uygulama çalışmaları Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışması
11 Video izleme ve yorumlama Kazık traversi tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi, bireysel ve grup çalışması
12 Video izleme ve yorumlama Hat Oryantiring’i tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi, bireysel ve grup çalışması
13 Video izleme ve yorumlama Arazi (kaba) Oryantiring’ i tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi, bireysel ve grup çalışması
14 Video izleme ve yorumlama Arazi (kaba) Oryantiring’ i tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi, bireysel ve grup çalışması
15 Müsabaka izleme ve yorumlama Arazi (kaba) Oryantiring’ i tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi, bireysel ve grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ferguson, C. ve Turbyfill, R. (2013). Discovering Orienteering, Skills, Techniques and Activities, Orienteering. Human Kinetics, USA.
Burns, B. ve Burns, M. (2015). Wilderness Navigation: Finding Your Way Using Map, Compass, Altimeter & GPS. Mountaineers Books, US.
McNeill, C. (2010). Orienteering, Skills, Techniques, Training, Crowood Sports Guidies, US.
Karaca, F. (2008). Uluslararası Oryantiring Kuralları (International Orienteering Federation - Iof). Gün Yayınları, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
1
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0