TR EN

SPOR PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY210 SPOR PSİKOLOJİSİ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ÖNER

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, psikoloji biliminin, sportif performans gelişimi üzerine etkilerini açıklayabilme, mental antrenman yöntemlerini temel düzeyde uygulayabilme ve psikoloji alanında edindiği temel bilgileri, sporcuların performanslarını arttırmak için kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Spor psikolojisi alanı, konuları; sporda kişilik, motivasyon, uyarılmışlık, stres ve kaygı; yarışma ve karşılaşma psikolojisi, grup ve takım dinamikleri, grup sargınlığı, sporda liderlik ve iletişim, psikolojik beceri antrenmanları, dikkat, algı, odaklanma, sportif performansı olumsuz etkileyen süreçler: tükenmişlik, sürantrenman, sağlıksız davranışlar, bağımlılık, şiddet ve saldırganlık konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Spor psikolojisi alanına ilişkin temel kavramları tanımlar.
Psikoloji biliminin, sportif performans gelişimi üzerine etkilerini açıklar.
Mental antrenman yöntemlerini temel düzeyde uygular.
Psikoloji alanında edindiği temel bilgileri, sporcuların performanslarını arttırmak için kullanır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Spor Psikolojisinin Temel Kavramları, Alan ve Konuları, Tarihsel Gelişimi Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma Yöntemi
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Kişilik ve Spor Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması
3 Literatür tarama ve video izleme Spor ve Motivasyon Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Uygulamalı Grup Çalışması
4 Konu ile ilgili makale okuma Konsantrasyon, Dikkat ve Odaklanma Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma Yöntemi, Gösteri Yöntemi ve Grup Çalışması
5 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Hedef Belirleme Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Analizi
6 Literatür tarama Uyarılmışlık, Stres ve Kaygı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Gösteri Yöntemi ve Grup Çalışması
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Grup ve Takım Dinamikleri, Grup Sargınlığı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Gösteri Yöntemi ve Grup Çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Sporda Liderlik ve İletişim Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Gösteri Yöntemi ve Grup Çalışması
10 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve literatür tarama Yarışma ve Karşılaşma psikolojisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Gösteri Yöntemi ve Uygulamalı Grup Çalışması
11 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve literatür tarama Psikolojik Beceri Antrenmanları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Gösteri Yöntemi ve Uygulamalı Grup Çalışması
12 Literatür tarama Spor Sakatlıkları ve Psikolojisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Analizi
13 Konu ile ilgili makale okuma ve video izleme Bağımlılık ve Sağlıksız Davranışlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Analizi
14 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Tükenmişlik ve Sürantrenman Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Sporda Saldırganlık Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Analizi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Weinberg, R.S. ve Gould, D. (2015). Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri. Ed. Mustafa Şahin, Ziya Koruç. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Doğan, O. (2015). Spor Psikolojisi. Nobel Kitabevi, Ankara.
Yeltepe Ercan, H. (2013). Spor ve Egzersiz Psikolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Konter, E. (2006). Sporda Karşılaşma Psikolojisi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Aktepe, K. (2013). Sporda Zihinsel Antrenman. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
1
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
0
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 9 4 36
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 3 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0