TR EN

SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY306 SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ 6 2 2 3

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi MILAIM BERISHA

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, yetenek seçimini belirlemek için kullanılan testleri uygulama, testlerden elde edilen verilerin sonuçlarını değerlendirme ve bireyleri uygun spor branşlarına yönlendirmek için yetenek seçimi yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır
İçerik: Dersin içeriği; Yetenek seçimi genel kavramları, yetenek seçimi ilkeleri, yetenek tipleri, yetenekli sporcuların özellikleri, yetenek seçimi için ön şartlar, sportif oyunlarda yetenek seçimi ve ilkeleri, yetenek seçimi metotları ve yetenek seçiminde kullanılan testler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sporda yetenek seçimi ile ilgili ilkeleri açıklar .
Yetenekli sporcuların özelliklerini açıklar .
Bireysel ve takım sporlarında yetenek seçimini belirlemek için kullanılan testleri uygular .
Bireysel ve takım sporlarında yetenek seçiminde kullanılan testlerden elde edilen verileri inceler (examine) ve sonuçlarını değerlendirir .
Yapısal ve psiko-sosyal özelliklerini göz önünde bulundurarak, çocukları ve gençleri uygun spor branşlarına yönlendirmek için yetenek seçimi yapar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sporsal yetenek kavramı, Yetenek arama ve seçme kavramlarının tanımı, farklılıkları Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Yetenek seçimi ilkeleri Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
3 Konu ile ilgili makale okuma Yetenek eğitiminde birey ve kurumlara düşen görevler Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
4 Literatür tarama Yetenek türleri ve özellikleri Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
5 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Yetenekli sporcunun özellikleri Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
6 Görsel ve yazılı literatür tarama Yetenek seçim türleri ve uygulanış biçimleri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Yetenek belirleme aşamaları ve örneklemeler Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Çocuklarda ve gençlerde yetenek seçmeye yönelik uygulanan ön testler Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
10 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Eurofit test bataryası ve normları; esneklik, sürat dayanıklılık ve kuvvet özellikleri Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
11 Görsel-yazılı literatür tarama ve video izleme Bireysel ve takım sporlarında yetenek seçim ilkeleri Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
12 Görsel-yazılı literatür tarama ve video izleme Esneklik, koordinasyon, aerobik-anaerobik testler ve normları Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
13 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Bireysel ve takım sporlarına özgü testler Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
14 Görsel-yazılı literatür tarama ve video izleme Bireysel ve takım sporlarında yetenek seçimi ve yönlendirme Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
15 Proje hazırlama Çocuklara ve gençlere yönelik yetenek seçimi ve spor branşlarına yönlendirme; proje hazırlama Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Oral, O., Savucu, Y. ve Bakan, K. (2006). Fiziksel Uygunluk ve Yetenek Seçimi, Ergun Yayınevi, İstanbul.
Kamar, A. (2008). Sporda Yetenek Seçimi ve Performans Testleri. Nobel Yayınevi, İstanbul.
Müniroğlu, R.S. ve Özen, G. (2017). Sporda Yetenek Seçimi ve Yönlendirme. Akademisyen Yayınevi, Ankara.
Liddle, T.L. ve Yorke, L. (2005).Why Motor Skills Matter : Improve Your Child's Physical Development to Enhance Learning and Self-Esteem. McGraw-Hill, US.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
4
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 2 14
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 1 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 75
Genel Toplam 75
Toplam İş Yükü / 25.5 2,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 3,0