TR EN

SPOR TESİSLERİ TEKNOLOJİSİ VE ERGONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY361 SPOR TESİSLERİ TEKNOLOJİSİ VE ERGONOMİSİ 7 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. TEKMİL SEZEN GÖKSU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, bireysel ve takım sporlarındaki branşlara yönelik kullanılan araç ve gereçleri düzenleyebilecek, tesis düzenlemelerinin, fiziksel çevre ve teknolojik yeniliklere uygunluğunu değerlendirebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; ergonomi kavramı, insan vücudunun ergonomik yapısı ve spor tesislerine uygunluğu, spor branşları ve tesis yapılandırılması, spor tesislerinin planlanması ve yerleşimi, spor branşlarına yönelik, araç – gereçlerin özellikleri, spor tesislerinin yapılandırılmasındaki yönergeler, iş sağlığı ve güvenliği, sporcu sakatlıkları açısından ergonominin önemi, sporcu sakatlıkları açısından ergonominin önemi, takım sporları ve tesis ergonomisi, bireysel sporlar ve tesis ergonomisi ve örnek tesis projeleri inceleme konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ergonomi kavramını ve özelliklerini açıklar.
Spor tesislerinin planlanmasındaki ihtiyaçları belirler.
Spor tesislerindeki fiziksel ortamın, bireylerin kullanımına uygunluğunu inceler
Bireysel ve takım sporlarındaki branşlara yönelik araç ve gereçlerin kullanımını düzenler
Tesis düzenlemelerinin, fiziksel çevre ve teknolojik yeniliklere uygunluğunu değerlendirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, Dersle ilgili genel ve özel açıklamalar, Ergonomi Kavramı Anlatım ve soru-cevap yöntemi
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Ergonomi kavramı, tanıtımı özellikleri Anlatım ve soru-cevap yöntemi
3 Görsel ve yazılı literatür tarama İnsan vücudunun ergonomik yapısı ve spor tesislerine uygunluğu Anlatım ve soru-cevap yöntemi
4 Tesis ziyareti ve gözlem Tesislerin mevcut durumlarının analizi, temel unsurların ve sorunların tanımlanması, problemin nedenlerinin belirlenmesi Anlatım, soru-cevap tartışma yöntemi, grup çalışması
5 Görsel ve yazılı literatür tarama Spor branşları ve tesis yapılandırılması Anlatım, soru-cevap tartışma yöntemi, grup çalışması Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
6 Görsel ve yazılı literatür tarama Spor tesislerinin planlanması ve yerleşimi Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
7 Görsel ve yazılı literatür tarama Spor tesislerinde çalışma yüzeylerinin (Ses, aydınlatma, havalandırma, ısı gibi) ve donanımlarının branşlara göre tasarlanması Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı literatür tarama Spor branşlarına yönelik, araç – gereçlerin özellikleri Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
10 Literatür tarama Spor tesislerinin yapılandırılmasındaki yönergeler, iş sağlığı ve güvenliği Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
11 Konu ile ilgili makale özeti çıkarma Sporcu sakatlıkları açısından ergonominin önemi Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve grup çalışması
12 Görsel ve yazılı literatür tarama Takım sporları ve tesis ergonomisi Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
13 Görsel ve yazılı literatür tarama Takım sporları ve tesis ergonomisi Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
14 Görsel ve yazılı literatür tarama Bireysel sporlar ve tesis ergonomisi Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
15 Görsel ve yazılı literatür tarama ve sunum hazırlama Örnek tesis projeleri inceleme; öğrenci sunumları Anlatım, gösteri yöntemi ve grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Serarslan, M. Z. (2005). Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Morpa, İstanbul.
Ertaş, Ş. ve Özdemir, İ.M. (2014). Çocuk Spor Mekan ve Ergonomi. Akademisyen Kitabevi, Ankara.
Cesur, Ş. Ö. (2018). Sport and Ergonomic. European Journal of Physical Education and Sport Science.
Reilly, T. (1981). Ergonomic aspects of sport and recreation. Canadian journal of applied sport sciences. Journal canadien des sciences appliquees au sport, 6(1), 1-10.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
1
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
5
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
1
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
2
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 7 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 7 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0