TR EN

EKONOMİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY367 EKONOMİYE GİRİŞ 7 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, Spor ekonomisinin oluşturduğu ekonomik etkiyi ölçebilecek, dünyada ve Türkiye’de Spor ekonomisi pazarlama sistemlerinin yapısı ve işleyişini analiz edebilecek bilgiyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; ekonomi kavramları, üretim ve üretim faktörleri, spor ekonomisi kavramları, spor ve ekonomi politikaları, spor kulüplerinin finansal durumlarını değerlendirme, spor ve istihdam ilişkisi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomi ile ilgili kavramları tanımlar.
Spor ekonomisinin unsurlarını ve özelliklerini açıklar.
Spor ekonomisinin oluşturduğu ekonomik etkiyi ve ulusal gelire sağladığı katkının düzeyini tartışır.
Spor ekonomisinin oluşturduğu ekonomik etkiyi ölçer.
Dünyada ve Türkiye’de Spor ekonomisi pazarlama sistemlerinin yapısı ve işleyişini analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ekonomiye Giriş, Ekonomi Kavramları Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
2 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma Üretim ve Üretim Faktörleri Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
3 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma Piyasa, Arz ve Talep Kavramları Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
4 Konuya ilişkin makale okuma Tüketici Davranışları, Fiyatlama Ve Firma Dengesi Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
5 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma Marjinal Fayda ve Toplam Fayda Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
6 Konuya ilişkin kitap bölümü özeti çıkarma Spor Ekonomisi Kavramları, Unsurları ve Özellikleri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
7 Spor Bakanlığının spor politikaları ve kanunları hakkında bilgi toplama Spor ve Ekonomi Politikaları Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama ve konuya ilişkin makale okuma Spor Ekonomisinin Teorik Çerçevesi ve Gelişmesin Etkileyen Faktörler Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
10 Konuya ilişkin makale özeti çıkarma Spor Ekonomisinde Tüketici Davranışları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
11 Literatür tarama ve konuya ilişkin makale okuma Spor Ekonomisinde Arz ve Talep Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
12 Literatür tarama Spor Ekonomisinde Fiyat ve Milli Gelir Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
13 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma Spor ve İstihdam İlişkisi Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
14 Sunum hazırlama Spor Kulüplerinin Finansal Durumlarını Değerlendirme çalışmaları; öğrenci sunumları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
15 Sunum hazırlama Dünyada ve Türkiye’de Spor Organizasyonlarını Ekonomik açıdan İnceleme; öğrenci sunumları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Saatçioğlu, C. (2013). Spor Ekonomisi Teori, Politika ve Uygulama. Gazi Kitapevi, Ankara.
Akşar, T. (2005). Endüstriyel Futbol. Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Akşar, T. ve Merih, K. (2006). Futbol Ekonomisi. Literatür, İstanbul.
Güneş, İ. (2010). Futbol Ekonomisi. Karahan Kitapevi, Adana.
Rein, I., Kotler, P. ve Shields, B. (2007). İşte Taraftar İşte Marketing. MediaCat, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
0
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
0
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
0
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
0
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
0
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
0
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0