TR EN

GENEL MUHASEBE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY387 GENEL MUHASEBE 7 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere, bir işletmede dönem boyunca gerçekleşen finansal uygulamaların verilerini, kaydedebilecek ve sınıflandırabilecek bilgileri kazandırmaktır.
İçerik: Bir işletme fonksiyonu olarak muhasebenin tanımı, Finansal nitelik taşıyan olayların tanımı, Temel muhasebe ilke ve kavramları, Finansal olayları kayıt etme, sınıflandırılma ve özetleme yöntemleri, Tek düzen muhasebe sistemi ile dönem içi işlemlerin akış süreci, Temel finansal tablolar konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel muhasebe ile ilgili kavramları tanımlar.
İşletme yönetimi ilkeleri içindeki muhasebe faaliyetlerini açıklar.
Temel muhasebe ilkelerini açıklar.
İşletme ile ilgili mali nitelikteki uygulamaları açıklar.
Finansal verileri kaydetme ve sınıflandırma işlemlerini uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme. Bir işletme fonksiyonu olarak muhasebenin önemi, Finansal nitelik taşıyan olayların tanımı özellikleri Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Muhasebe ile ilgili temel ilke ve kavramlar, Muhasebenin tanımı ve sınıflandırılması Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
3 Konu ile ilgili makale okuma Muhasebede kayıt yöntemleri ve defterler Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
4 Örnek finansal tablo inceleme Temel finansal tablolar Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
5 Konu ile ilgili kitap bölümü özeti çıkarma Bilanço, Gelir tablosu, Hesap kavramı ve hesapların sınıflandırılması Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
6 Literatür tarama Tek düzen muhasebe sistemi, Tek düzen hesap planı, Hesapların kapsamı ve işleyişi Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Tek düzen muhasebe sistemi ile dönem içi işlemlerin akış süreci Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemleri
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması Bilanço kavramı ve bilanço hesaplarının niteliği Anlatım, Soru Cevap Tartışma Yöntemleri
10 Literatür taraması Bilanço aktif hesaplarının işleyişi Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
11 Literatür taraması Bilanço pasif hesaplarının işleyişi Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
12 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Gelir tablosu ve gelir tablosu hesaplarının niteliği, Gelir tablosu gelir hesaplarının işleyişi Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
13 Konu ile ilgili kitap bölümü özeti çıkarma Gelir tablosu gider hesaplarının işleyişi, Maliyet ve dönem gider hesaplarının ayrımı, Maliyet ve gider hesaplarının işleyişi Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
14 Konu ile ilgili makale özeti çıkarma Faaliyet ve finansman gider hesaplarının işleyişi Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
15 Literatür tarama Finansal olayları kaydetme, sınıflandırma ve özetleme uygulama örnekleri Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi ve grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Çetiner, E. (2000). Genel Muhasebe Tanı ve Uygulamaları. Gazi Kitapevi, Ankara.
Feyiz, M. A. (2015). Genel Muhasebe. Ekin Basım Yayın, Bursa.
Sevilen, G. (2011). Genel Muhasebe. Gazi Kitapevi, Ankara.
Graham, L. (2012). Accountant’s Handbook. John Willey & Sons, US.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
1
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
1
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
1
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 7 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 7 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0