TR EN

SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT324 SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA 6 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ÖZGE TURHAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyal politikaya yönelik bir bakış açısı kazandırarak politika planlayıcı olarak tasarım yapabilme ve politika geliştirme yeteneği kazanmalarını sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin odağında çeşitli dezavantajlı gruplara yönelik politikaların temellerini desteklemektir. Bir başka odağı ise politika planlamanın ilkelerini anlamlandırmalarını sağlamaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çeşitli dezavantajlı gruplara yönelik uygun politikaların esaslarını anlamlandırarak rapor çıkartır
Politikaları tanıyarak sosyal politikalar arasında karşılaştırır
Politikaları tanıyarak politikalarda sorun bulunması durumunda yeniden organize eder
Sosyal hizmet kurumlarındaki eksiklikleri fark edecek bilgileri edinerek o kurumun vizyon ve misyonuna yönelik küçük ölçekli politikalar geliştirir
Politika uygulama temellerini öğrenerek bulunduğu sosyal hizmet alanına ilişkin makro düzeyde politikalar tasarlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Tanışma Giriş ve dersin genel tanıtımı Anlatım
2 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Sosyal politikayı tanımlamak Anlatım
3 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Sosyal politika analizi: Tarih ve modeller Anlatım ve Tartışma
4 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Sosyal politikada hükümetlerin rolü Anlatım
5 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Sosyal refah modelleri ve sosyal politika Anlatım
6 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Sosyal Risklerle Mücadele Açısından Koruyucu Sosyal Politika Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Yaşlanma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Aile Politikası Anlatım ve Tartışma
10 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Yoksulluk ve eşitsizlik Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Sağlık politikaları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Kentleşme: Soylulaştırma, konut, iş ve suç Anlatım, Soru-Cevap
13 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Ve Gençlere Yönelik Sosyal Politikalar Anlatım ve Tartışma
14 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Kadınlara Yönelik Sosyal Politikalar Anlatım ve Tartışma
15 Bütün Haftanın Tekrarı Genel Tekrar Geribildirim ve Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Alper Y. ve Tokol A. (2017). Sosyal Politika, Bursa: Dora Yayınları.
Altuntaş, B. (2016). Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika, İstanbul: Nobel Akademi Yayınları.
Kut, S. (1988) Sosyal Hizmet Mesleği, Nitelikleri, Temel Unsurları, Müdahale Yöntemleri, Ankara.
Şahin, F.(2000). Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Refah Politikası Süreçlerine Katılımı. Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
4
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
2
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
2
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
3
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
1
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
5
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
4
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 5 50
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 179
Genel Toplam 179
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0