TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY323 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersi alan öğrencilerin küreselleşme olgusu ile birlikte dünyada yükselen bir ivme kazanan sürdürülebilir kalkınma olgusunun kavramsal olarak tanıtılması ve işlevlerinin anlatılması amaçlanmaktadır. Öğrencileri sürdürülebilir kalkınma konusunda bilinçlendirmenin yanında ilgili değerlendirmeler ve ulusal/ uluslararası arenada yaşanan ekonomik olgu ve bilgilerle donatılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders; Ekonomi-Toplum-Çevre üçlüsünün entegrasyonu ve yönetimi, çevre problemleri, yenilenebilir enerji durumları, Yesil Ekonomi ve uygulamalarının kavranılmasını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Strateji Bilimi kavramlarını tanımlar.
Strateji bilimi kavramlarını uygular.
Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili problemleri çözer.
Ekonomi biliminin kavramlarını çevreye ilişkin konularda yorumlar.
Dünyanın içinde bulunduğu çevre krizinin boyutunu belirler.
İktisadi analizlerde sürdürülebilirlik kavramını işlevsel olarak analiz eder.
Bilimsel bilgiyi kavrar.
Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu gösterir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sürdürülebilir Kalkınma kavramının tanımı Anlatım
2 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınma kavramının tanıtımı ve işlevleri, Kalkınmanın tarıhçesi, Sürdürülebilir Kalkınmanın küresel ve yerel boyutlarına giriş Anlatım
3 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkeleri Anlatım
4 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınmanın etkenleri Anlatım
5 Literatür Taraması Küresel problemler; Su, Enerji, Hava ve İklim, Toprak ile ilgili kirlenmeler/bozulmalar/azalmalar ve diğer sorunlar. Bu sorunlara yönelik küresel ve yerel çözüm önerileri Anlatım, Tartışma
6 Literatür Taraması Sorunların çözümüne yönelik kurumlar, düzenlemeler ve işbirlikleri. Anlatım, Tartışma
7 Literatür Taraması Sürdürülebilirlik Ölçüleri ve Standartlar. Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Taraması Strateji kuralları Anlatım, Uygulama
10 Literatür Taraması Dünya kaynaklarının sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirilmesi Anlatım, Tartışma
11 Literatür Taraması Çevre kirlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma Anlatım, Tartışma
12 Literatür Taraması Rio ve Johannesburg zirveleri ve kararları Anlatım, Uygulama, Tartışma
13 Literatür Taraması Kyoto protokolu Anlatım, Tartışma
14 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınmada stratejik etmenler Tartışma, Vaka çalışması
15 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınma ile enerji politikalarının ilişkisi Anlatım, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Blewitt, J.(2008). Understanding Sustainable Development.
Bazin, M. (2012). Sürdürülebilir Kalkınma, Caretta yayınları.
Skalar, M. (2015). Uluslararası Hukuk ve Sürdürülebilir Kalkınma, Beta yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 4 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 3 21
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0