TR EN

MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY419 MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere medya, siyaset, toplum ve kültür arasında ilişki kurarak ekonomi politiğin temel kavramları ve farklı yaklaşımları konusunda temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; ekonomi politik yaklaşımın tarihsel temelleri, bu yaklaşımın medya, iletişim ve toplum alanına ilişkin özgül katkıları, bu yaklaşıma dayalı mevcut araştırmalar üzerinden çeşitli kullanım biçimleri oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomi politik yaklaşımın önemini, konusunu ve yöntemini tanımlayarak dünyada eleştirel ekonomi politiğin kültür endüstrilerine yaklaşımını değerlendirir.
Medya içeriklerini ekonomi, siyaset ve kültürel dinamikler bağlamında tartışır.
Türkiye’deki medya politikalarını ve yapısal dönüşümlerini göz önünde bulundurarak medya içeriklerinin ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde yorumlar.
Medyadaki sahiplik sorununu göz önünde bulundurarak tekelleşme eğilimi gösteren medya politikalarını analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, Dersin İşleyişi Hakkında Bilgi, Genel Bilgilendirme ve Derse Giriş Anlatım Tekniği
2 Kitap okuma Ekonomi Politik Yaklaşım: Ekonomi Politik Nedir? Ekonomi Politiğin Yöntemi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Öğrenci Araştırma – Kitap Okuma Kültür Endüstrisi Kavramı, Eleştirisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Medyada Tekelleşme Eğilimi ve Sorunlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Bilinç ve Reklam Endüstrisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Öğrenci Ödev Hazırlama – Kitap Okuma Rızanın İmalatı: Dünyadan Örnekler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Öğrenci Ödev Hazırlama – Kitap Okuma Kültür ve İletişimin Yorumlanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Türkiye'de medya gruplarının doğuşu ve tekelleşme: 1950-2000. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma 2000 sonrası Türkiye’de medyanın yapısal dönüşümü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Medya, siyaset ve iletişim politikaları. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Tüketim Kültürü, Yaşam Biçimleri ve Boş Zamanların Ekonomi Politiği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 Öğrenci Ödev Hazırlama – Kitap Okuma Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medyada sansür Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 Öğrenci Ödev Hazırlama – Kitap Okuma Tekelleşmenin zorunlu sonucu: Alternatif medya organizasyonları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 Kitap okuma Genel tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Murdock ve Golding (1997) The Political Economy of the Media, Edward Elgar.
Marx, K. [1859] (1993) Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. S. Belli, Ankara: Sol (5. Baski).
Golding, P. ve Murdock, G. (1997) “Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik”, Çev. D. B. Kejanlıoğlu, İrvan, S. (der.) Medya Kültür Siyaset içinde, Ankara: Ark Yayınları.
Herman, E. S. ve Chomsky, N. (1998) Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir: Kitle İletişim Araçlarının Ekonomi Politiği, İstanbul: Minerva Yayınları.
Adorno, T. (2007) Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, Çev. M. Tüzel – N. Ünler – E. Gen. İstanbul: İletişim Yayınevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0