TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Moda ve tekstil tasarımı ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2
Moda, Tekstil ve Tasarım hakkında edindiği bilgilerle meslek hayatında ve günlük yaşamındaki tekstil ile ilgili sorunları belirler.
3
Moda sürecinin dinamik yapısından çıkarım yaparak öğrendiklerini sektörle bağdaştırır.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Moda ve tekstil alanları ile ilgili kavramsal bilgi ile pratik bilgi arasında bağlantı kurar.
2
Moda ve tekstil alanlarındaki kaynak kişilerle işbirliği yapar ve kendini geliştirir.
3
Moda ve tekstil alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Moda veya tekstil tasarımı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini ve becerilerini kullanarak proje, etkinlik, sergi ve defile organizasyonlarını bireysel veya ekip çalışması ile düzenler.

Öğrenme Yetkinliği

1
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanarak bu yetkinliğini kişisel ve mesleki yaşantısında kullanır.
2
Moda ve Tekstil Tasarımı ile ilgili tarihsel bilgi birikimini kullanarak projelerini yürütür.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Proje sürecinde ve sunum sırasında amaca uygun sunum ve iletişim teknikleri kullanarak tasarımını savunur.
2
Yabancı dilde kaynak taraması yapar ve alanı ile ilgili yazılı-sözlü çalışmalar üretir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde giysi, dokuma, tekstil, baskı ve desen tasarımı gibi disiplinler arası alanlarda özgün ürünler tasarlar.
2
Yenilikçi ve sürdürülebilir modaya yönelik bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanarak kendi moda koleksiyonunu organize eder.
3
Marka yönetim ve işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük alternatif tasarım önerileri geliştirir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Moda ve tekstil tasarımı ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2
Moda, Tekstil ve Tasarım hakkında edindiği bilgilerle meslek hayatında ve günlük yaşamındaki tekstil ile ilgili sorunları belirler.
3
Moda sürecinin dinamik yapısından çıkarım yaparak öğrendiklerini sektörle bağdaştırır.
4
Moda ve tekstil alanları ile ilgili kavramsal bilgi ile pratik bilgi arasında bağlantı kurar.
5
Moda ve tekstil alanlarındaki kaynak kişilerle işbirliği yapar ve kendini geliştirir.
6
Moda ve tekstil alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
7
Moda veya tekstil tasarımı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini ve becerilerini kullanarak proje, etkinlik, sergi ve defile organizasyonlarını bireysel veya ekip çalışması ile düzenler.
8
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanarak bu yetkinliğini kişisel ve mesleki yaşantısında kullanır.
9
Moda ve Tekstil Tasarımı ile ilgili tarihsel bilgi birikimini kullanarak projelerini yürütür.
10
Proje sürecinde ve sunum sırasında amaca uygun sunum ve iletişim teknikleri kullanarak tasarımını savunur.
11
Yabancı dilde kaynak taraması yapar ve alanı ile ilgili yazılı-sözlü çalışmalar üretir.
12
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde giysi, dokuma, tekstil, baskı ve desen tasarımı gibi disiplinler arası alanlarda özgün ürünler tasarlar.
13
Yenilikçi ve sürdürülebilir modaya yönelik bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanarak kendi moda koleksiyonunu organize eder.
14
Marka yönetim ve işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük alternatif tasarım önerileri geliştirir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Moda ve tekstil tasarımı ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Moda, Tekstil ve Tasarım hakkında edindiği bilgilerle meslek hayatında ve günlük yaşamındaki tekstil ile ilgili sorunları belirler.
Moda sürecinin dinamik yapısından çıkarım yaparak öğrendiklerini sektörle bağdaştırır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
Duyusal algıyı somutlaştırır.
Moda ve tekstil alanları ile ilgili kavramsal bilgi ile pratik bilgi arasında bağlantı kurar.
Moda ve tekstil alanlarındaki kaynak kişilerle işbirliği yapar ve kendini geliştirir.
Moda ve tekstil alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Moda veya tekstil tasarımı alanı ile ilgili kuramsal bilgilerini ve becerilerini kullanarak proje, etkinlik, sergi ve defile organizasyonlarını bireysel veya ekip çalışması ile düzenler.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Kendi çalışmalarını sorgular.
Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanarak bu yetkinliğini kişisel ve mesleki yaşantısında kullanır.
Moda ve Tekstil Tasarımı ile ilgili tarihsel bilgi birikimini kullanarak projelerini yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Proje sürecinde ve sunum sırasında amaca uygun sunum ve iletişim teknikleri kullanarak tasarımını savunur.
Yabancı dilde kaynak taraması yapar ve alanı ile ilgili yazılı-sözlü çalışmalar üretir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
Estetik farkındalığa sahiptir.
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde giysi, dokuma, tekstil, baskı ve desen tasarımı gibi disiplinler arası alanlarda özgün ürünler tasarlar.
Yenilikçi ve sürdürülebilir modaya yönelik bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanarak kendi moda koleksiyonunu organize eder.
Marka yönetim ve işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük alternatif tasarım önerileri geliştirir.