TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Alanı ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamaları takip edip kavrayabilmek
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilmek, verileri yorumlayıp değerlendirebilmek ve meydana gelebilecek sorunları farkedip çözüm yolları önerebilmek.
3
Alanında edindiği temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda bilimsel bilgiye ulaşabilmek, değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki projelerde çalışabilmek, bireysel olarak ya da ekip çalışması içinde sorumluluk alabilmek ve sorunları çözebilmek.
5
Alanı ile ilgili sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapabilmek, tehlikelere karşı önlem alabilmek.
6
Alanı ile ilgili sorunları tespit etmek, çözüm üretip sunmak.
7
Birlikte çalıştığı ekibin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve performanslarını objektif olarak değerlendirmek.
8
Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülmeyen durumlarda yönetebilmek.
9
Ekip üyesi olarak çalışıp sorumluluk alabilmek.
10
Alanı ile ilgili bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanabilmek.
11
Alanı ile ilgili kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olabilmek.
12
Alanındaki işleri yasallaştırabilmek ve meslek standartları dahilinde yerine getirmek.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
2
Alanında evrak yönetimini bilir ve uygular
3
Bİlgisayar programları konusunda bilgi sahiptir klavye teknikleri bilgisine sahiptir etkin olarak kullanır
4
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
5
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
6
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
2
Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
3
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
4
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişimlere duyarlıdır.

Öğrenme Yetkinliği

1
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
3
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2
Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
4
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
3
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Alanı ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamaları takip edip kavrayabilmek
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilmek, verileri yorumlayıp değerlendirebilmek ve meydana gelebilecek sorunları farkedip çözüm yolları önerebilmek.
3
Alanında edindiği temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda bilimsel bilgiye ulaşabilmek, değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki projelerde çalışabilmek, bireysel olarak ya da ekip çalışması içinde sorumluluk alabilmek ve sorunları çözebilmek.
5
Alanı ile ilgili sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapabilmek, tehlikelere karşı önlem alabilmek.
6
Alanı ile ilgili sorunları tespit etmek, çözüm üretip sunmak.
7
Birlikte çalıştığı ekibin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve performanslarını objektif olarak değerlendirmek.
8
Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülmeyen durumlarda yönetebilmek.
9
Ekip üyesi olarak çalışıp sorumluluk alabilmek.
10
Alanı ile ilgili bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanabilmek.
11
Alanı ile ilgili kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olabilmek.
12
Alanındaki işleri yasallaştırabilmek ve meslek standartları dahilinde yerine getirmek.
13
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
14
Alanında evrak yönetimini bilir ve uygular
15
Bİlgisayar programları konusunda bilgi sahiptir klavye teknikleri bilgisine sahiptir etkin olarak kullanır
16
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
17
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
18
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
19
Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
20
Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
21
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
22
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
23
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişimlere duyarlıdır.
24
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
25
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
26
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
27
Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
28
Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
29
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
30
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
31
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
32
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
33
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
34
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
35
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
36
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Alanı ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamaları takip edip kavrayabilmek
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilmek, verileri yorumlayıp değerlendirebilmek ve meydana gelebilecek sorunları farkedip çözüm yolları önerebilmek.
Alanında edindiği temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda bilimsel bilgiye ulaşabilmek, değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki projelerde çalışabilmek, bireysel olarak ya da ekip çalışması içinde sorumluluk alabilmek ve sorunları çözebilmek.
Alanı ile ilgili sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapabilmek, tehlikelere karşı önlem alabilmek.
Alanı ile ilgili sorunları tespit etmek, çözüm üretip sunmak.
Birlikte çalıştığı ekibin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve performanslarını objektif olarak değerlendirmek.
Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülmeyen durumlarda yönetebilmek.
Ekip üyesi olarak çalışıp sorumluluk alabilmek.
Alanı ile ilgili bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanabilmek.
Alanı ile ilgili kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olabilmek.
Alanındaki işleri yasallaştırabilmek ve meslek standartları dahilinde yerine getirmek.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Alanında evrak yönetimini bilir ve uygular
Bİlgisayar programları konusunda bilgi sahiptir klavye teknikleri bilgisine sahiptir etkin olarak kullanır
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişimlere duyarlıdır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir
Experience in working with other health disciplines
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe açıktır.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.