TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
3
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ilgi duyduğu kavram, kuram ve olgular hakkında uzmanlaşır ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır.
3
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapar ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
3
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltir.
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapar, gündemi takip eder ve yazılı-sözlü çalışmalar üretir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
3
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar.
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ilgi duyduğu kavram, kuram ve olgular hakkında uzmanlaşır ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir.
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır.
6
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapar ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır.
7
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
8
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
9
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder.
10
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
11
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir.
12
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
13
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltir.
14
Yabancı dilde kaynak taraması yapar, gündemi takip eder ve yazılı-sözlü çalışmalar üretir.
15
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
16
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ilgi duyduğu kavram, kuram ve olgular hakkında uzmanlaşır ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır.
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapar ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltir.
Yabancı dilde kaynak taraması yapar, gündemi takip eder ve yazılı-sözlü çalışmalar üretir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.