TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarınd gelişmiş kuramsal bilgilere sahip olur.
2
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarında güncel bilgi ve gelişmeleri kuramlarla ilişkilendirebilir.
3
Halkla ilişkiler ve tanıtımla ilgili sorunları analiz edip, çözüm önerileri getirebilir.
4
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
5
Disiplinlerarası araştırmalar yaparak sonuçlarını bilgi ve olgusal olarak ilgili alanlara aktarır.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları tarafsız olarak analiz etme ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olur.
2
Disiplinlerarası araştırmalar yapma bilinci ve becerisine sahip olur.
3
Alanla ilgili mesleksel çalışmalarda halkla ilişkiler ve tanıtım alanında etik değerlerin bilincinde hareke etme becerisine sahip olur.
4
Akademik ve alana özgü uygulamalarda mesleki sınırlılıklarını, yeterliliklerini ve sorumluluklarını tanımlar ve uygular.
5
Alanında yayımlanmış kaynakları etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapabilir; bilimsel çalışmaları izleyebilir ve gerektiğinde kullanabilir
6
Alanıyla ilgili çalışmalarında sorun çözme, zaman yönetimi. özdisiplin ve etkin iletişim becerilerini kullanır.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanıyla ilgili bir araştırma projesini tasarlayıp, sonuçlandırabilir; bulguları yorumlayarak modeller geliştirip, önerilerde bulunabilir.
2
Alanıyla ilgili birey ve grupların mesleki gelişmelerine katkı sağlar.
3
Alanında özgün çalışmalar yapma konusunda istekli, işbirliği yapmaya yatkın ve sorumluluk almaya hazırdır.

Öğrenme Yetkinliği

1
Alanında sürekli, yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
2
Alanındaki gelişmeleri, yenilikleri yakından izler.
3
Mesleki karıyerini geliştirmek için yeni bilgilerin öğrenilmesinin gerekli olduğuna inanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Etkin iletişim teknik ve becerilerini ilgili yerlerde, ortamlarda kullanır.
2
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki mesleki bilgi ve becerisini kullanarak sosyal ilişkiler kurar.
3
İletişim kurmada önemi dolayısıyla en az bir yabancı dili öğrenme yetkinliğini geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alanla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve ilgilere duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
2
Alanla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve ilgilere duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olma.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarınd gelişmiş kuramsal bilgilere sahip olur.
2
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarında güncel bilgi ve gelişmeleri kuramlarla ilişkilendirebilir.
3
Halkla ilişkiler ve tanıtımla ilgili sorunları analiz edip, çözüm önerileri getirebilir.
4
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
5
Disiplinlerarası araştırmalar yaparak sonuçlarını bilgi ve olgusal olarak ilgili alanlara aktarır.
6
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları tarafsız olarak analiz etme ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olur.
7
Disiplinlerarası araştırmalar yapma bilinci ve becerisine sahip olur.
8
Alanla ilgili mesleksel çalışmalarda halkla ilişkiler ve tanıtım alanında etik değerlerin bilincinde hareke etme becerisine sahip olur.
9
Akademik ve alana özgü uygulamalarda mesleki sınırlılıklarını, yeterliliklerini ve sorumluluklarını tanımlar ve uygular.
10
Alanında yayımlanmış kaynakları etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapabilir; bilimsel çalışmaları izleyebilir ve gerektiğinde kullanabilir
11
Alanıyla ilgili çalışmalarında sorun çözme, zaman yönetimi. özdisiplin ve etkin iletişim becerilerini kullanır.
12
Alanıyla ilgili bir araştırma projesini tasarlayıp, sonuçlandırabilir; bulguları yorumlayarak modeller geliştirip, önerilerde bulunabilir.
13
Alanıyla ilgili birey ve grupların mesleki gelişmelerine katkı sağlar.
14
Alanında özgün çalışmalar yapma konusunda istekli, işbirliği yapmaya yatkın ve sorumluluk almaya hazırdır.
15
Alanında sürekli, yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
16
Alanındaki gelişmeleri, yenilikleri yakından izler.
17
Mesleki karıyerini geliştirmek için yeni bilgilerin öğrenilmesinin gerekli olduğuna inanır.
18
Etkin iletişim teknik ve becerilerini ilgili yerlerde, ortamlarda kullanır.
19
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki mesleki bilgi ve becerisini kullanarak sosyal ilişkiler kurar.
20
İletişim kurmada önemi dolayısıyla en az bir yabancı dili öğrenme yetkinliğini geliştirir.
21
Alanla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve ilgilere duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
22
Alanla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve ilgilere duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olma.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, iletişim alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir ve bunu geliştirir.
Alanıyla ilgili temel sorunları ve nedenlerini saptar ve tanımlar.
Alanıyla ilgili uzmanlık düzeyinde bilgiye ve araştırma yöntemleri bilgisine sahiptir.
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarınd gelişmiş kuramsal bilgilere sahip olur.
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarında güncel bilgi ve gelişmeleri kuramlarla ilişkilendirebilir.
Halkla ilişkiler ve tanıtımla ilgili sorunları analiz edip, çözüm önerileri getirebilir.
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
Disiplinlerarası araştırmalar yaparak sonuçlarını bilgi ve olgusal olarak ilgili alanlara aktarır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz eder, yorumlar ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Alanı ile ilgili nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanır.
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları tarafsız olarak analiz etme ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olur.
Disiplinlerarası araştırmalar yapma bilinci ve becerisine sahip olur.
Alanla ilgili mesleksel çalışmalarda halkla ilişkiler ve tanıtım alanında etik değerlerin bilincinde hareke etme becerisine sahip olur.
Akademik ve alana özgü uygulamalarda mesleki sınırlılıklarını, yeterliliklerini ve sorumluluklarını tanımlar ve uygular.
Alanında yayımlanmış kaynakları etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapabilir; bilimsel çalışmaları izleyebilir ve gerektiğinde kullanabilir
Alanıyla ilgili çalışmalarında sorun çözme, zaman yönetimi. özdisiplin ve etkin iletişim becerilerini kullanır.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Alandaki bir sorunu tespit eder, çözüm üretir, çözüme işlerlik kazandırır, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
Çalışmalarını bağımsız ve ekip üyesi olarak yürütür.
Alanıyla ilgili bir araştırma projesini tasarlayıp, sonuçlandırabilir; bulguları yorumlayarak modeller geliştirip, önerilerde bulunabilir.
Alanıyla ilgili birey ve grupların mesleki gelişmelerine katkı sağlar.
Alanında özgün çalışmalar yapma konusunda istekli, işbirliği yapmaya yatkın ve sorumluluk almaya hazırdır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Alanıyla ilgili bilgileri ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenme gereksinimlerini yönlendirir.
Alanına ilişkin gelişimini yönlendirir.
Alanında sürekli, yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
Alanındaki gelişmeleri, yenilikleri yakından izler.
Mesleki karıyerini geliştirmek için yeni bilgilerin öğrenilmesinin gerekli olduğuna inanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirip kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve yönlendirir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Etkin iletişim teknik ve becerilerini ilgili yerlerde, ortamlarda kullanır.
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki mesleki bilgi ve becerisini kullanarak sosyal ilişkiler kurar.
İletişim kurmada önemi dolayısıyla en az bir yabancı dili öğrenme yetkinliğini geliştirir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulamaları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, hedefler doğrultusunda değerlendirir.
Alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneğini bilimsel ve toplumsal katkı için kullanır.
Alanla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve ilgilere duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
Alanla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve ilgilere duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olma.