TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili kavramları tanımlar.
2
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
3
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
4
Dünyanın önde gelen siyasal ve idari sistemlerinin, bu sistemdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını ileri seviyede açıklar.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Siyaset Bilimi ve kamu yönetimi alanındaki bilgileri kullanarak güncel siyasi ve idari gelişmeleri ve demokratik sistemin işleyişini yorumlayabilir.
2
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
3
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin kuramsal bilgilerini kullanarak idari yapıları ve ülke yönetim modellerini karşılaştırır.
4
Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında etkinlikler düzenler.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinindeki bilgi birikimini kullanarak, siyasi ve idari konularda; proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Evrensel hukuk normlarını ve idari yapıları temel alarak mevcut yapıları eleştirel yaklaşımla analiz eder.
2
Kişisel ve mesleki yaşantısında yazılı veya yazılı olmayan hukuk kurallarını ve etik kodları uygular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Siyasi ve idari gündemi ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları takip ederek, kendini geliştirir.
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alanın mevcut tarihi ve kuramsal bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları yorumlar ve analiz eder.
2
Siyasi ve bürokratik kurumların işleyişini yönlendirecek özgün plan ve programlar üretir.
3
Sürdürülebilir ve etkin kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında, alternatif kamu politikası önerileri geliştirir.
4
Siyasi ve idari örgütlerin işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük reform programları tasarlar.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili kavramları tanımlar.
2
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
3
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
4
Dünyanın önde gelen siyasal ve idari sistemlerinin, bu sistemdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını ileri seviyede açıklar.
5
Siyaset Bilimi ve kamu yönetimi alanındaki bilgileri kullanarak güncel siyasi ve idari gelişmeleri ve demokratik sistemin işleyişini yorumlayabilir.
6
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
7
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin kuramsal bilgilerini kullanarak idari yapıları ve ülke yönetim modellerini karşılaştırır.
8
Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında etkinlikler düzenler.
9
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinindeki bilgi birikimini kullanarak, siyasi ve idari konularda; proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetir.
10
Evrensel hukuk normlarını ve idari yapıları temel alarak mevcut yapıları eleştirel yaklaşımla analiz eder.
11
Kişisel ve mesleki yaşantısında yazılı veya yazılı olmayan hukuk kurallarını ve etik kodları uygular.
12
Siyasi ve idari gündemi ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları takip ederek, kendini geliştirir.
13
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
14
Alanın mevcut tarihi ve kuramsal bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları yorumlar ve analiz eder.
15
Siyasi ve bürokratik kurumların işleyişini yönlendirecek özgün plan ve programlar üretir.
16
Sürdürülebilir ve etkin kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında, alternatif kamu politikası önerileri geliştirir.
17
Siyasi ve idari örgütlerin işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük reform programları tasarlar.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili kavramları tanımlar.
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
Dünyanın önde gelen siyasal ve idari sistemlerinin, bu sistemdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını ileri seviyede açıklar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Siyaset Bilimi ve kamu yönetimi alanındaki bilgileri kullanarak güncel siyasi ve idari gelişmeleri ve demokratik sistemin işleyişini yorumlayabilir.
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin kuramsal bilgilerini kullanarak idari yapıları ve ülke yönetim modellerini karşılaştırır.
Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında etkinlikler düzenler.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinindeki bilgi birikimini kullanarak, siyasi ve idari konularda; proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Evrensel hukuk normlarını ve idari yapıları temel alarak mevcut yapıları eleştirel yaklaşımla analiz eder.
Kişisel ve mesleki yaşantısında yazılı veya yazılı olmayan hukuk kurallarını ve etik kodları uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Siyasi ve idari gündemi ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları takip ederek, kendini geliştirir.
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Alanın mevcut tarihi ve kuramsal bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları yorumlar ve analiz eder.
Siyasi ve bürokratik kurumların işleyişini yönlendirecek özgün plan ve programlar üretir.
Sürdürülebilir ve etkin kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında, alternatif kamu politikası önerileri geliştirir.
Siyasi ve idari örgütlerin işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük reform programları tasarlar.