TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
İletişimin temel olgularını, ilkelerini, uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde problem çözmek için analiz ve değerlendirmeler yapar.
2
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişimin kuramları ile ilişki kurup açıklar.
3
İletişim alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
4
Disiplinler arası araştırmalar yaparak sonuçlarını bilgi ve olgusal olarak kendi alanına aktarır.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları objektif olarak analiz ve değerlendirme yapma bilincine ve becerisine sahip olur.
2
Disiplinler arası araştırma yapma bilinci ve becerisine sahip olur.
3
Mesleki çalışmalarında alanın etik değerlerinin bilincinde olarak hareket etme becerisine sahip olur.
4
Radyo- televizyon ve diğer medyalara haber yapma bilgi ve becerisine sahip olur.
5
Akademik ve uygulama çalışmalarında mesleki sınırlılıklarını yeterliliklerini ve sorumluluklarını tanımlar ve uygular.
6
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapabilir, bilimsel çalışmaları takip edebilir ve çalışmalarında kullanabilir.
7
Çalışmalarında problem çözme, zaman yönetimi, öz disiplin ve etkin iletişim becerilerini kullanır.
8
Çalışmalarında farklı yaratıcılıklar ortaya koyma becerilerini kullanır.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanında yapacağı bir araştırmayı kendi başına tasarlayıp sonuçlandırır, bulguları yorumlayarak çözüm önerileri getirir.
2
Ekip çalışması içinde lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve görevini yerine getirir.
3
Alanı ile ilgili olarak, bireylerin ve grupların mesleki gelişiminin yönetiminde sorumluluk alır.
4
Alanında özgün çalışmalar yapma konusunda istekli, işbirliği yapmaya yatkın ve sorumluluk almaya hazırdır.

Öğrenme Yetkinliği

1
Alanında yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak kabul eder.
2
Alanındaki gelişmeleri, değişmeleri, yenilikleri yakından izler.
3
Mesleki kariyerini geliştirmek için yeni öğrenmelerin gerekli olduğuna inanarak devam eder.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Etkin iletişim tekniklerini ilgili yerlerde ve uygun ortam ve zamanda kullanır
2
Mesleki bilgi ve becerisini kullanarak sağlıklı sosyal ilişkiler kurar.
3
İletişim kurmada önemli olması nedeniyle bir yabancı dili öğrenme yetkinliğini geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
2
Alan ile ilgili verilerin, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olma.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
İletişimin temel olgularını, ilkelerini, uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde problem çözmek için analiz ve değerlendirmeler yapar.
2
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişimin kuramları ile ilişki kurup açıklar.
3
İletişim alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
4
Disiplinler arası araştırmalar yaparak sonuçlarını bilgi ve olgusal olarak kendi alanına aktarır.
5
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları objektif olarak analiz ve değerlendirme yapma bilincine ve becerisine sahip olur.
6
Disiplinler arası araştırma yapma bilinci ve becerisine sahip olur.
7
Mesleki çalışmalarında alanın etik değerlerinin bilincinde olarak hareket etme becerisine sahip olur.
8
Radyo- televizyon ve diğer medyalara haber yapma bilgi ve becerisine sahip olur.
9
Akademik ve uygulama çalışmalarında mesleki sınırlılıklarını yeterliliklerini ve sorumluluklarını tanımlar ve uygular.
10
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapabilir, bilimsel çalışmaları takip edebilir ve çalışmalarında kullanabilir.
11
Çalışmalarında problem çözme, zaman yönetimi, öz disiplin ve etkin iletişim becerilerini kullanır.
12
Çalışmalarında farklı yaratıcılıklar ortaya koyma becerilerini kullanır.
13
Alanında yapacağı bir araştırmayı kendi başına tasarlayıp sonuçlandırır, bulguları yorumlayarak çözüm önerileri getirir.
14
Ekip çalışması içinde lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve görevini yerine getirir.
15
Alanı ile ilgili olarak, bireylerin ve grupların mesleki gelişiminin yönetiminde sorumluluk alır.
16
Alanında özgün çalışmalar yapma konusunda istekli, işbirliği yapmaya yatkın ve sorumluluk almaya hazırdır.
17
Alanında yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak kabul eder.
18
Alanındaki gelişmeleri, değişmeleri, yenilikleri yakından izler.
19
Mesleki kariyerini geliştirmek için yeni öğrenmelerin gerekli olduğuna inanarak devam eder.
20
Etkin iletişim tekniklerini ilgili yerlerde ve uygun ortam ve zamanda kullanır
21
Mesleki bilgi ve becerisini kullanarak sağlıklı sosyal ilişkiler kurar.
22
İletişim kurmada önemli olması nedeniyle bir yabancı dili öğrenme yetkinliğini geliştirir.
23
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
24
Alan ile ilgili verilerin, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olma.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
İletişimin temel olgularını, ilkelerini, uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde problem çözmek için analiz ve değerlendirmeler yapar.
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişimin kuramları ile ilişki kurup açıklar.
İletişim alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
Disiplinler arası araştırmalar yaparak sonuçlarını bilgi ve olgusal olarak kendi alanına aktarır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları objektif olarak analiz ve değerlendirme yapma bilincine ve becerisine sahip olur.
Disiplinler arası araştırma yapma bilinci ve becerisine sahip olur.
Mesleki çalışmalarında alanın etik değerlerinin bilincinde olarak hareket etme becerisine sahip olur.
Radyo- televizyon ve diğer medyalara haber yapma bilgi ve becerisine sahip olur.
Akademik ve uygulama çalışmalarında mesleki sınırlılıklarını yeterliliklerini ve sorumluluklarını tanımlar ve uygular.
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapabilir, bilimsel çalışmaları takip edebilir ve çalışmalarında kullanabilir.
Çalışmalarında problem çözme, zaman yönetimi, öz disiplin ve etkin iletişim becerilerini kullanır.
Çalışmalarında farklı yaratıcılıklar ortaya koyma becerilerini kullanır.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
Proje süreçlerini planlar.
Alanında yapacağı bir araştırmayı kendi başına tasarlayıp sonuçlandırır, bulguları yorumlayarak çözüm önerileri getirir.
Ekip çalışması içinde lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve görevini yerine getirir.
Alanı ile ilgili olarak, bireylerin ve grupların mesleki gelişiminin yönetiminde sorumluluk alır.
Alanında özgün çalışmalar yapma konusunda istekli, işbirliği yapmaya yatkın ve sorumluluk almaya hazırdır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
Öğrenmeyi yönlendirir.
Alanında yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak kabul eder.
Alanındaki gelişmeleri, değişmeleri, yenilikleri yakından izler.
Mesleki kariyerini geliştirmek için yeni öğrenmelerin gerekli olduğuna inanarak devam eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder
Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Etkin iletişim tekniklerini ilgili yerlerde ve uygun ortam ve zamanda kullanır
Mesleki bilgi ve becerisini kullanarak sağlıklı sosyal ilişkiler kurar.
İletişim kurmada önemli olması nedeniyle bir yabancı dili öğrenme yetkinliğini geliştirir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
Alan ile ilgili verilerin, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olma.