TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Mimarlık eğitimi ile güncel bilgiler içeren ders kaynakları ile desteklenen ileri düzeydeki torik ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve biçimsel kompozisyon sistemlerini ve yöntemlerini tartışır.
2
Mimarlık alanında gerekli, bilimsel, bilgisayar tabanı bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisine, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Mimarlık eğitiminde edindiği ileri düzeydeki teorik ve uygulamaları bilgileri çalışma alanlarında uygular.
2
Mimarlık eğitiminde edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak yapı tasarımı için gerekli çevresel verileri yorumlar, değerlendirir ve proje sunumu için düşüncenin doğru ifade edilmesini geliştirir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Mimarlık eğitimi ile disiplininin üretim alanlarında bağımsız olarak iş yapabililir.
2
Mimarlık disiplininin üretim alanlarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olaral sorumluluk alır.
3
Mimarlık disiplininin üretim alanlarında sorumluluğu altında çalışanların bir proje kapsamında gelişimlerine yönelik etkinler planlar ve yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Mimarlık mesleğinin gereği olarak güncel değişimleri ve yenilikleri takip etme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir.
2
Öğrenim hayatı boyunca ve sonrasında öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Mimarlık alanı ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirir, mimari proje ve mimari sorunlar hakkında düşüncelerini yazılı, sözlü ve sunum yöntemleri ile aktarır.
2
Mimarlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunların çözüm önerilerini sayısal ve niteliksel veriler ile destekleyerek, uzman olan ve olmayan kişiler ile paylaşır.
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre ile ilgili proje ve etkinlikler düzenler ve bu etkinliklerde etkin rol üstlenir.
4
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar kullanma lisansı ile birlikte bişilim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
mimarlık alanı ile ilgili verilen toplanması, yorumlanması, projelerin oluşturulması ve yerinde uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2
Mimarlıkta yapı yönetimi yetki ve sorumlulukları içinde yer alır, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Mimarlık eğitimi ile güncel bilgiler içeren ders kaynakları ile desteklenen ileri düzeydeki torik ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve biçimsel kompozisyon sistemlerini ve yöntemlerini tartışır.
2
Mimarlık alanında gerekli, bilimsel, bilgisayar tabanı bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisine, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3
Mimarlık eğitiminde edindiği ileri düzeydeki teorik ve uygulamaları bilgileri çalışma alanlarında uygular.
4
Mimarlık eğitiminde edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak yapı tasarımı için gerekli çevresel verileri yorumlar, değerlendirir ve proje sunumu için düşüncenin doğru ifade edilmesini geliştirir.
5
Mimarlık eğitimi ile disiplininin üretim alanlarında bağımsız olarak iş yapabililir.
6
Mimarlık disiplininin üretim alanlarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olaral sorumluluk alır.
7
Mimarlık disiplininin üretim alanlarında sorumluluğu altında çalışanların bir proje kapsamında gelişimlerine yönelik etkinler planlar ve yönetir.
8
Mimarlık mesleğinin gereği olarak güncel değişimleri ve yenilikleri takip etme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir.
9
Öğrenim hayatı boyunca ve sonrasında öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
Mimarlık alanı ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirir, mimari proje ve mimari sorunlar hakkında düşüncelerini yazılı, sözlü ve sunum yöntemleri ile aktarır.
11
Mimarlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunların çözüm önerilerini sayısal ve niteliksel veriler ile destekleyerek, uzman olan ve olmayan kişiler ile paylaşır.
12
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre ile ilgili proje ve etkinlikler düzenler ve bu etkinliklerde etkin rol üstlenir.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar kullanma lisansı ile birlikte bişilim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
mimarlık alanı ile ilgili verilen toplanması, yorumlanması, projelerin oluşturulması ve yerinde uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
15
Mimarlıkta yapı yönetimi yetki ve sorumlulukları içinde yer alır, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Mimarlık eğitimi ile güncel bilgiler içeren ders kaynakları ile desteklenen ileri düzeydeki torik ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve biçimsel kompozisyon sistemlerini ve yöntemlerini tartışır.
Mimarlık alanında gerekli, bilimsel, bilgisayar tabanı bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisine, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir.
Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.
Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir.
Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.
Mimarlık eğitiminde edindiği ileri düzeydeki teorik ve uygulamaları bilgileri çalışma alanlarında uygular.
Mimarlık eğitiminde edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak yapı tasarımı için gerekli çevresel verileri yorumlar, değerlendirir ve proje sunumu için düşüncenin doğru ifade edilmesini geliştirir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.
Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
Mimarlık eğitimi ile disiplininin üretim alanlarında bağımsız olarak iş yapabililir.
Mimarlık disiplininin üretim alanlarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olaral sorumluluk alır.
Mimarlık disiplininin üretim alanlarında sorumluluğu altında çalışanların bir proje kapsamında gelişimlerine yönelik etkinler planlar ve yönetir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
Mimarlık mesleğinin gereği olarak güncel değişimleri ve yenilikleri takip etme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir.
Öğrenim hayatı boyunca ve sonrasında öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
Mimarlık alanı ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirir, mimari proje ve mimari sorunlar hakkında düşüncelerini yazılı, sözlü ve sunum yöntemleri ile aktarır.
Mimarlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunların çözüm önerilerini sayısal ve niteliksel veriler ile destekleyerek, uzman olan ve olmayan kişiler ile paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre ile ilgili proje ve etkinlikler düzenler ve bu etkinliklerde etkin rol üstlenir.
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar kullanma lisansı ile birlikte bişilim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.
Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.
mimarlık alanı ile ilgili verilen toplanması, yorumlanması, projelerin oluşturulması ve yerinde uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Mimarlıkta yapı yönetimi yetki ve sorumlulukları içinde yer alır, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.