TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Medyanın temel kavramlarını, çalışma alanlarını, kuramlarını ve yaklaşımlarını yorumlar.
2
Alanıyla ilgili güncel bilgileri iletişim kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
3
İletişim bilimleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak güncel olayları, siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeleri eleştirel bağlamda yorumlar.
5
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Hukuk, Sosyoloji, Reklam, Sinema ve Ekonomi gibi alanlarıyla ilişkilendirir.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Televizyon haber ve program türlerinin teknik altyapısı ve içeriği için yeni strateji ve yöntemler belirler.
2
Alanıyla ilgili kuramsal bilgileri günümüz teknolojisine entegre eder.
3
Kendi alanları ile ilgili yaratıcı içerik üretir.
4
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yorumlar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Farklı izleyici kitleleri için TV programları üreterek bilgi ve deneyimlerini paylaşır.
2
Haberin üretiminden sunum aşamasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Medyanın üretim süreçlerini ve bu süreçlerde kullanılan teknik altyapı ve yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi kazanır.
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak kabul ederek alanıyla ilgili gelişmeleri, değişimleri ve yenilikleri araştırır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Programcılık ve habercilik alanlarındaki paydaşlarıyla yeni fikirler, ürünler meydana getirmek için iş birliği yapar.
2
Ulusal ve uluslar arası gündemde yer alan olayları izleyerek toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
3
Gündeme ilişkin yazılı, sözlü ve görsel çalışmaları takip ederek yorumlar.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini, hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2
Bir medya profesyonelinde bulunan kamera kullanımı, editöryal süreç kontrolü, ekip liderliği ve yaratıcı içerik üretimi gibi özellikler gösterir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Medyanın temel kavramlarını, çalışma alanlarını, kuramlarını ve yaklaşımlarını yorumlar.
2
Alanıyla ilgili güncel bilgileri iletişim kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
3
İletişim bilimleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak güncel olayları, siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeleri eleştirel bağlamda yorumlar.
5
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Hukuk, Sosyoloji, Reklam, Sinema ve Ekonomi gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
6
Televizyon haber ve program türlerinin teknik altyapısı ve içeriği için yeni strateji ve yöntemler belirler.
7
Alanıyla ilgili kuramsal bilgileri günümüz teknolojisine entegre eder.
8
Kendi alanları ile ilgili yaratıcı içerik üretir.
9
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yorumlar.
10
Farklı izleyici kitleleri için TV programları üreterek bilgi ve deneyimlerini paylaşır.
11
Haberin üretiminden sunum aşamasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
12
Medyanın üretim süreçlerini ve bu süreçlerde kullanılan teknik altyapı ve yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi kazanır.
13
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak kabul ederek alanıyla ilgili gelişmeleri, değişimleri ve yenilikleri araştırır.
14
Programcılık ve habercilik alanlarındaki paydaşlarıyla yeni fikirler, ürünler meydana getirmek için iş birliği yapar.
15
Ulusal ve uluslar arası gündemde yer alan olayları izleyerek toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
16
Gündeme ilişkin yazılı, sözlü ve görsel çalışmaları takip ederek yorumlar.
17
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini, hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
18
Bir medya profesyonelinde bulunan kamera kullanımı, editöryal süreç kontrolü, ekip liderliği ve yaratıcı içerik üretimi gibi özellikler gösterir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Gazetecilik ve enformasyon teknolojileri alanında temel ve güncel bilgilere hakim olmakta, bu bilgileri geliştirmekte ve derinleştirmektedir.
Gazetecilik ve enformasyon teknolojileri alanına dair bilgilerin diğer disiplinlerle arasındaki etkileşimin farkındadır.
Gazetecilik ve enformasyon teknolojileri alanında kullanılan teknolojik cihaz ve aygıtlar hakkında alanın gerekliliklerini karşılayacak düzeyde bilgi sahibidir.
Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder.
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konusunda bilgi sahibidir.
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir
Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibidir.
Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir.
Alanda faaliyet gösteren kurumların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır.
İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır.
İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.
Gazetecilik ve iletişim teknolojileri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahiptir.
Gazetecilik ve iletişim teknolojileri alanında edindikleri bilginin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirme yetisine sahiptir.
Medyanın temel kavramlarını, çalışma alanlarını, kuramlarını ve yaklaşımlarını yorumlar.
Alanıyla ilgili güncel bilgileri iletişim kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
İletişim bilimleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak güncel olayları, siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeleri eleştirel bağlamda yorumlar.
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Hukuk, Sosyoloji, Reklam, Sinema ve Ekonomi gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama becerisine sahiptir.
Alanıyla ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar.
Sanat alanında edindiği ileri düzey bilgi ve becerileri kullanarak edindiği verileri, yaratıcı ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.
Alanı ile ilgili edindiği kuramsal bilgileri uygulama ve edindiği tecrübeyle bu bilgileri geliştirebilme ve derinleştirebilme kabiliyetine sahiptir.
Alanına özgü problemlerin çözümü için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygular.
Alanındaki gelişmeleri takip eder; güncel teknik ve ekipmanları kullanır.
Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.
İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
Duyusal algıyı somutlaştırır.
Gazetecilik ve iletişim teknolojileri alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez eder ve çözüm önerileri getirir.
Gazetecilik ve iletişim teknolojileri alanında kullanılan araç gereçleri kullanma becerisine sahiptir.
Televizyon haber ve program türlerinin teknik altyapısı ve içeriği için yeni strateji ve yöntemler belirler.
Alanıyla ilgili kuramsal bilgileri günümüz teknolojisine entegre eder.
Kendi alanları ile ilgili yaratıcı içerik üretir.
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yorumlar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.
Alanı ile ilgili uygulamalarda bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Disiplinlerarası bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde çalışır, bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
Gazetecilik ve iletişim teknolojileri ile alakalı öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri getirebilmekte ve sorumluluk alarak çözümün bir parçası olmaktadır.
Alanıyla alakalı çalışmaları bağımsız olarak ve/ya ekip çalışması içerisinde yürütebilmektedir.
Farklı izleyici kitleleri için TV programları üreterek bilgi ve deneyimlerini paylaşır.
Haberin üretiminden sunum aşamasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir.
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
Bilgiye ulaşma yollarını bilme, alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.
Kendi çalışmalarını sorgular.
Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
Gazetecilik ve iletişim teknolojileri ile ilgili bilgilere eleştirel bir gözle bakabilmekte ve bu bilgileri kendi bakış açısına göre yorumlayabilmektedir.
Gazetecilik ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri düzenli bir şekilde takip etme disiplinine sahip olarak hayat boyu öğrenme ilkelerini alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle günceller ve geliştirir.
Medyanın üretim süreçlerini ve bu süreçlerde kullanılan teknik altyapı ve yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi kazanır.
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak kabul ederek alanıyla ilgili gelişmeleri, değişimleri ve yenilikleri araştırır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak sanat alanındaki gelişmeleri meslektaşları ile değerlendirir.
Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
Gazetecilik ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgilerini, tecrübelerini ve güncel gelişmeleri kendi alanları veya alanları dışındaki gruplarla sistemli bir şekilde tartışır ve paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve dili etkin biçimde kullanır.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri yakından takip eder, etkin olarak katılır ve düzenler.
Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler ve yorumlar.
Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uyum sağlar.
Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Programcılık ve habercilik alanlarındaki paydaşlarıyla yeni fikirler, ürünler meydana getirmek için iş birliği yapar.
Ulusal ve uluslar arası gündemde yer alan olayları izleyerek toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
Gündeme ilişkin yazılı, sözlü ve görsel çalışmaları takip ederek yorumlar.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Gazetecilik ve iletişim teknolojileri ile ilgili verilerin edinilmesi, değerlendirilmesi, açıklanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere dikkat etmektedir.
Gazetecilik ve iletişim teknolojileri alanında edindiği yaratıcı problem çözme ve karar verme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Sanat alanı ile ilgili kuram, yöntem ve teknikleri eleştirel bir bakış açısıyla yeniden yorumlar.
Soyutsal düşünme becerisini geliştirir. Olaylar ve olgular arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve gerçekleştirir.
Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır.
Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olur ve uygun davranır.
Sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
Estetik farkındalığa sahiptir.
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini, hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
Bir medya profesyonelinde bulunan kamera kullanımı, editöryal süreç kontrolü, ekip liderliği ve yaratıcı içerik üretimi gibi özellikler gösterir.