TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Alanı ile ilgili güncel bilgileri kaynak ve erek dillerin dil bilgisel ve anlamsal yapıları ile ilişkilendirerek tanımlar.
2
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda uygular.
2
Kaynak, erek diller ve bunların dışında üçüncü bir dilin dil bilgisel ve anlamsal yapılarını yorumlar.
3
Kaynak dildeki yazılı ve sözlü metinleri kültürel ve tarihsel yaklaşımlarla analiz eder.
4
Çeviri sürecinin tüm aşamalarında, metin çözümlemelerinin kalitesini artırmak üzere ilgili kaynakları değerlendirir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanıyla ilgili ileri düzeydeki metin analizlerini ve çevirileri bağımsız olarak sonuçlandırır.
2
Farklı uzmanlık alanları ile disiplinlerarası çalışmalarda fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder.

Öğrenme Yetkinliği

1
Çeviri sürecinin tüm aşamaları hakkındaki temel bilgiyi kazanır.
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Kaynak ve erek dillerle ilgili yazılı ve sözlü çeviriler hakkındaki düşüncelerini uzmanlar ile tartışır.
2
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır.
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer.
3
Alanı ile ilgili terminoloji, ilke ve mevzuat bilgisini hukuki ve etik sorumluluklarının bilinciyle uygular.
4
Çevirmenin toplumsal rolü ve mesleki etik değerleri konusundaki farkındalığı ekip üyelerine yerleştirir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Alanı ile ilgili güncel bilgileri kaynak ve erek dillerin dil bilgisel ve anlamsal yapıları ile ilişkilendirerek tanımlar.
2
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder.
3
Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda uygular.
4
Kaynak, erek diller ve bunların dışında üçüncü bir dilin dil bilgisel ve anlamsal yapılarını yorumlar.
5
Kaynak dildeki yazılı ve sözlü metinleri kültürel ve tarihsel yaklaşımlarla analiz eder.
6
Çeviri sürecinin tüm aşamalarında, metin çözümlemelerinin kalitesini artırmak üzere ilgili kaynakları değerlendirir.
7
Alanıyla ilgili ileri düzeydeki metin analizlerini ve çevirileri bağımsız olarak sonuçlandırır.
8
Farklı uzmanlık alanları ile disiplinlerarası çalışmalarda fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
9
Çeviri sürecinin tüm aşamaları hakkındaki temel bilgiyi kazanır.
10
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır.
11
Kaynak ve erek dillerle ilgili yazılı ve sözlü çeviriler hakkındaki düşüncelerini uzmanlar ile tartışır.
12
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır.
13
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır.
14
Alanında karşılaştığı sorunları çözer.
15
Alanı ile ilgili terminoloji, ilke ve mevzuat bilgisini hukuki ve etik sorumluluklarının bilinciyle uygular.
16
Çevirmenin toplumsal rolü ve mesleki etik değerleri konusundaki farkındalığı ekip üyelerine yerleştirir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanı ile ilgili güncel bilgileri kaynak ve erek dillerin dil bilgisel ve anlamsal yapıları ile ilişkilendirerek tanımlar.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda uygular.
Kaynak, erek diller ve bunların dışında üçüncü bir dilin dil bilgisel ve anlamsal yapılarını yorumlar.
Kaynak dildeki yazılı ve sözlü metinleri kültürel ve tarihsel yaklaşımlarla analiz eder.
Çeviri sürecinin tüm aşamalarında, metin çözümlemelerinin kalitesini artırmak üzere ilgili kaynakları değerlendirir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
Alanıyla ilgili ileri düzeydeki metin analizlerini ve çevirileri bağımsız olarak sonuçlandırır.
Farklı uzmanlık alanları ile disiplinlerarası çalışmalarda fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Çeviri sürecinin tüm aşamaları hakkındaki temel bilgiyi kazanır.
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Kaynak ve erek dillerle ilgili yazılı ve sözlü çeviriler hakkındaki düşüncelerini uzmanlar ile tartışır.
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır.
Alanında karşılaştığı sorunları çözer.
Alanı ile ilgili terminoloji, ilke ve mevzuat bilgisini hukuki ve etik sorumluluklarının bilinciyle uygular.
Çevirmenin toplumsal rolü ve mesleki etik değerleri konusundaki farkındalığı ekip üyelerine yerleştirir.