TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının amacı; sağlık sektörünün kamu ve özel alanlarında istihdam edilmek üzere, bir sağlık kuruluşunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek,Sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık hizmet sunumunun devamlılığı esası ile tıbbi iş ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten,sağlık kurum ve kuruluşlarında randevu hizmetlerini ve hasta kabul işlemlerini yapan,hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutan, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verileri tıbbi belgelere dönüştürür,hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları dosyalar, arşivleme ve hizmete sunma işlemlerini yürüten, belirlenen sınıflandırma ve kodlama sistemlerine göre klinik kodlama işlemlerini yapan,tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleyerek sonuçlarını üst yönetime raporlayan,hasta dosyaları arşivinin kurulum ve işleyişinde görev alan, hasta dosyalarındaki eksikliklerin giderilmesini sağlayan, Hastanın taburcu ve transfer işlemlerini yapan, kurumlar arası iletişimi sağlayan personeller yetişmektir.

Programın Hedefi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının Temel Hedefleri, sekreterlik alanında teorik ve uygulamalı bilgiye sahip, mesleği ile ilgili teknik terimleri bilen, hastane otomasyonu sistemlerini kullanabilen, hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı iletişim kurabilen, zamanı etkin kullanabilen, hızlı klavye kullanabilen, yazışma kurallarını bilen ve doğru şekilde uygulayan, organize etme kabiliyeti gelişmiş, hasta haklarını bilen, gözeten ve bunlara uygun davranabilen, ekip çalışmasına uygun olan sekreterlik mesleğinin gereklerini etik değerlere bağlık kalarak yerine getirecek donanımlı Tıbbi Sekreterler yetiştirmektir.