TR EN

İSTATİSTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISF205 İSTATİSTİK 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İstatistiki verileri derleme, bu verileri kullanma, problem çözme ve değerlendirmeyi sağlamaya ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Temel İstatistik Kavramlarının Tanıtılması, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişkenlik Ölçüleri, Olasılık ve Olasılık Hesaplama, Kesikli ve Sürekli Dağılımlar, Binom ve Poisson Dağılımları Normal Dağılım ve Sürekli Normal Dağılım Yöntem ve Uygulamaları

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İstatistiğin temel kavramlarını açıklar.
Regresyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişkeni açıklar.
Normal, simetrik ve asimetrik dağılımları açıklar.
Tek popülasyona ilişkin hipotez testlerini uygular.
Araştırmaya konu olan hipotezleri açıklar.
Popülasyon oranı için hipotez testini uygular.
Parametreler için güven aralıklarını inceler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması, Bireysel Araştırma İstatistiğe Giriş : İstatistiğin Tanımı ve Temel Kavramlar, İstatistiğin Konusu, İstatistiğin Amacı Anlatım
2 Literatür taraması, Bireysel Araştırma Verilerin Toplanması ve Derlenmesi : Verilerin Özetlenmesi Verilerin Grafik Yöntemlerle Özetlenmesi Anlatım
3 Literatür taraması, Bireysel Araştırma Kitle ve Örneklem Anlatım
4 Literatür taraması İstatistiksel Verilerin Sunulması ve Özetleme Yolları Anlatım
5 Literatür taraması Frekans Dağılımı ve Tabloları Anlatım
6 Literatür taraması Veri Görüntüleme Yöntemleri Anlatım
7 Literatür taraması Merkezi Eğilim Ölçüleri Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması, Bireysel Araştırma Örnekleme Dağılımları Anlatım
10 Literatür taraması, Bireysel Araştırma Standart Sapma ve Özellikleri Anlatım
11 Literatür taraması, Bireysel Araştırma Bağımsız Olaylar Anlatım
12 Literatür taraması, Bireysel Araştırma Olasılık Aksiyonları Anlatım
13 Literatür taraması, Bireysel Araştırma Koşullu Olasılık Anlatım
14 Literatür taraması, Bireysel Araştırma Rastgele Değişkenler (Kesikli, Sürekli) Anlatım
15 Literatür taraması, Bireysel Araştırma Bayes Teoremi ve İstatistiksel Dağılımlar Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2013). İstatistik. (Çev: ÇELEBİOĞLU, S.), Nobel Akademik Yayıncılık.
Newbold, P. (2013). İşletme ve İktisat İçin İstatistik. (Çev Şenesen Ü.). 8. Basım, Literatür Ya.
Turanlı, M. (2005). Temel İstatistik. Der Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 3 3 9
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 15 3 45
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 10 1 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 58 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0