TR EN

GENEL MUHASEBE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY213 GENEL MUHASEBE 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SEZER CİHAN KESKEN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Doç.Dr. MUSTAFA ÇANAKÇIOĞLU
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Muhasebenin temel kavramları ile muhasebe sürecinde hesap ve kayıt işlemleri ile finansal tabloları hazırlanma bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre aktif –pasif, gelir tablosu ve maliyet hesaplarının muhasebeleştirilmesi, günlük ve büyük defter kayıtlarının tutulması, gelir tablosu, mizan ve bilançonun hazırlanmasıdır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri yardımıyla muhasebe sürecini analiz eder
Tekdüzen muhasebe sistemini göre muhasebe kayıtlarını hazırlar
Dönem sonu muhasebe kayıtlarını yapar
Gelir tablosu, mizan ve bilanço hazırlar, analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap- Ders notu okuma Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Muhasebeye Giriş ve Temel Kavramlar Anlatım, Soru-Cevap
2 Kitap- Ders notu okuma Hesap kavramı ve hesapların işleyiş kuralları ve Muhasebede İş Akışı Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip yaptırma
3 Kitap- Ders notu okuma Muhasebede kullanılan defter ve belgeler, Muhasebede İşlem Sırası Anlatım, Soru-Cevap,Tartışma
4 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Tekdüzen Hesap Planı, Aktif hesaplar; Dönen varlıklar hesapların işleyişi Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
5 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Aktif hesaplar; Mal alış ve satış, iskonto, alış satış iade hesaplarının işleyişi Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
6 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Aktif hesaplar; Duran varlıklar hesaplarının işleyişi Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
7 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Pasif Hesaplar: Kısa ve Uzun vadeli Hesapların işleyişi Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
8 - ARA SINAV -
9 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Pasif Hesaplar: Özkaynak Hesapları Monografi çözümü Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
10 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Maliyet Hesaplarının işleyişi Monografi çözümü Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
11 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Gelir Tablosu Hesaplarının işleyişi Monografi çözümü Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
12 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Genel Geçici Mizan düzenlenmesi, Dönem Sonu İşlemleri Monografi çözümü Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
13 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Maliyet hesapları ve kapanış kayıtları Monografi çözümü Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma, problem çözme
14 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Gelir Tablosu Düzenlemesi Monografi çözümü Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma
15 Kitap-Ders notu okuma,ödev hazırlama Kesin Mizan ve Bilanço Düzenlenmesi Monografi çözümü Anlatım, soru Cevap, Gösterip yaptırma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sevilengül, O. (2011). Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, 16. Baskı, Ankara.
Lazol, İ. (2017). Genel Muhasebe. Bursa: Ekin Yayınevi.
Uysal, T Şenlik M. (2013). Genel Muhasebe. Seçkin Yayıncılık, 5.Baskı, Ankara.
Harrison, W. T., Horngren, C. T., Thomas, C. B., & Suwardy, T. (2014). Financial accounting: international financial reporting standards.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
3
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
3
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
0
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
2
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
1
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
3
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
2
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
3
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
1
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
0
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
4
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
0
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
1
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 4 12 48
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 156
Genel Toplam 156
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0