TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
5
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
6
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
7
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
3
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
4
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
5
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
6
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
7
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
5
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
6
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
7
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
8
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
9
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
10
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
11
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
12
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
13
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
14
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
15
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
16
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
17
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
18
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
19
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
20
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
21
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
22
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.