TR EN

HAVAYOLU PAZARLAMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY317 HAVAYOLU PAZARLAMASI 5 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SEZER CİHAN KESKEN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste; havayolu işletmelerinde pazar kavramı, pazarlamanın önemi ve havayolu taşımacılığında pazarlama ihtiyacı gibi konular hakkında teorik bilgi kazandırılması ve bu bilgilerin kullanılarak havayolu işletmeleri için pazar kaynakları ve havayolu taşımacılığındaki pazarlama sorunları gibi konular üzerinde çözüm yolları geliştirilip, analizler yapılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini; Pazarlamanın Temel Kavram Ve Konuları İle Başlayarak, Havayolu İşletmeleri İçin Pazar, Pazarlama Stratejileri; Havayolu Pazarlamasında Fiyatlandırma Konusunda Karşılaşılan Sorunlar, Dağıtım Sistemleri, Havayolu İşletmelerinde Satış: Reklam Ve Tutundurma Politikaları Gibi Konular Oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Pazarlama Ve Havayolu Pazarlaması İle İlgili Temel Kavramları Tanımlar.
Pazarlama Stratejisi Oluştururken Göz Önünde Bulundurulması Gereken İç Ve Dış Faktörleri Açıklar.
Reklamın Markalaşmaya etkisini analiz eder.
Farklı Havayolu İşletmelerindeki Çeşitli Pazarlama Sorunlarına Örnek olaylar üzerinden Çözüm Geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitaptan ilgili bölümün okunması Pazarlama, Hizmet Kavramları Ve Hava Taşımacılığı Hizmetleri İçin Pazar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
2 Kitaptan ilgili bölümün okunması Havayolu Sektörü Pazarlama Çevresi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
3 Kitaptan ilgili bölümün okunması Havayolu İşletmelerinde Rekabet Stratejileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
4 Kitaptan ilgili bölümün okunması Havayolu Pazarlamasında Ürün Ve Marka Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
5 Kitaptan ilgili bölümün okunması Havayolu Pazarlamasında Ürün Ve Marka Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
6 Kitaptan ilgili bölümün okunması Havayolu Pazarlamasında Ürün Ve Marka Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
7 Kitaptan ilgili bölümün okunması Havayolu Pazarında Fiyatlama Ve Gelir Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
8 - ARA SINAV -
9 Kitaptan ilgili bölümün okunması Havayolu Pazarlamasında Dağıtım Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
10 Kitaptan ilgili bölümün okunması Havayolu Pazarlamasında Tutundurma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
11 Kitaptan ilgili bölümün okunması Havayolu Sektöründe İlişkisel Pazarlama, Müşteri Değeri Ve Müşteri Sadakati Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
12 Kitaptan ilgili bölümün okunması Havayolu Sektöründe İlişkisel Pazarlama, Müşteri Değeri Ve Müşteri Sadakati Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
13 Kitaptan ilgili bölümün okunması Havayolu Taşımacılığında Yeni Gelişmeler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
14 Kitaptan ilgili bölümün okunması Havayolu Pazarlamasının Geleceği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
15 Kitaptan ilgili bölümün okunması Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Atalık, Ö. (2014), Havayolu Pazarlaması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
Shaw S. (2016). Marketing and Management. (17. Edition). USA: Routledge

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
2
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
0
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
4
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
5
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
4
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
4
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
4
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
5
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
5
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
4
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
5
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
5
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
5
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
5
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 18 54
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 13 26
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 34 0 176
Genel Toplam 176
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0