TR EN

OSMANLI TÜRKÇESİ III DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE215 OSMANLI TÜRKÇESİ III 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HACER GÜLŞEN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi PELİN EKŞİ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencinin Osmanlı Türkçesindeki Arapça unsurları gramer özellikleri ile birlikte kavraması; Arapça yapılı tamlamaları çözümleyebilmesi ve 19. yüzyılda yazılmış kurmaca ya da bilgilendirici türlerdeki metinleri okuma anlama ve günümüz Türkçesine aktarma becerisi geliştirmesidir.
İçerik: Bu derste Arapça sözcük türlerinin tamamı Osmanlı Türkçesinde kullanım durumlarına göre işlenir. Arapça yapılı tamlamalar detaylı biçimde tahlil edilir. Ayrıca 19. yüzyılda yazılmış Arap harfli ve çoğunlukla matbu eserleri okuma ve günümüz Türkçesine çevirme çalışmaları yürütülür.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça sözcük türlerini sıralar.
Arapçada isim yapımında kullanılan vezinleri listeler.
Arapça sözcüklerin vezinlerini bulur. Bu vezinleri kullanarak sözcüklerin türünü, kökünü tespit eder ya da yeni sözcükler türetir.
Arapça tamlamaları çözümler.
Belli başlı Arapça ve Farsça ön ekleri ve son ekleri hatırlar.
19. yüzyılda yazılmış çeşitli türlerdeki metinleri okur ve günümüz Türkçesine çevirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Genel değerlendirme. Osmanlı Türkçesi I ve II derslerinde edinilen birikimin hatırlanması. Özellikle Arapçanın yapısal özellikleri ve vezin bulma konularının tekrarı. Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
2 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça Sözcük Türleri: Kıyasi Masdarlar Tanzimat Dönemi'nden seçilmiş manzum bir metni okuma- morfolojik ve semantik açıdan inceleme-günümüz Türkçesine aktarma Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
3 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça Sözcük Türleri: Kıyasi Masdarlar Tanzimat Dönemi'nden seçilmiş manzum bir metni okuma- morfolojik ve semantik açıdan inceleme-günümüz Türkçesine aktarma Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
4 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça Sözcük Türleri: İsm-i Fail. İsm-i Meful. Sıfat-ı Müşebbehe Tanzimat Dönemi'nden seçilmiş manzum bir metni okuma- morfolojik ve semantik açıdan inceleme-günümüz Türkçesine aktarma Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
5 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça Sözcük Türleri: Mübalaga Sigaları Tanzimat Dönemi'nden seçilmiş manzum bir metni okuma- morfolojik ve semantik açıdan inceleme-günümüz Türkçesine aktarma Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
6 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça Sözcük Türleri: İsm-i Tafdil. İsm-i Tasgir Kısa sınav 1 Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
7 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça Sözcük Türleri: İsm-i Mekan. İsm-i Zaman. İsm-i Alet. Tanzimat Dönemi'nden seçilmiş manzum bir metni okuma- morfolojik ve semantik açıdan inceleme-günümüz Türkçesine aktarma Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça Sözcük Türleri: İsm-i Mensup. Mecul Masdarlar Servet-i Fünun Dönemi'nden seçilmiş mensur bir metni okuma- morfolojik ve semantik açıdan inceleme-günümüz Türkçesine aktarma Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
10 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça Sözcüklerde Keyfiyet Servet-i Fünun Dönemi'nden seçilmiş mensur bir metni okuma- morfolojik ve semantik açıdan inceleme-günümüz Türkçesine aktarma Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
11 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça Sözcüklerde Kemiyet Servet-i Fünun Dönemi'nden seçilmiş mensur bir metni okuma- morfolojik ve semantik açıdan inceleme-günümüz Türkçesine aktarma Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
12 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça İzafet (Tamlama):Temel Kavramlar Servet-i Fünun Dönemi'nden seçilmiş mensur bir metni okuma- morfolojik ve semantik açıdan inceleme-günümüz Türkçesine aktarma Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
13 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça İzafet Çeşitleri (İsim, Sıfat ve Lafzi). Servet-i Fünun Dönemi'nden seçilmiş mensur bir metni okuma- morfolojik ve semantik açıdan inceleme-günümüz Türkçesine aktarma Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
14 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça Edatlar ve Birleşik Şekiller. Kısa Sınav 2. Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
15 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Kısa Sınav 2'nin ve dönemin genel değerlendirmesi. Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Develi, H. (2008), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul: Kesit Yayınları.
Develi, H. (2008), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul: Kesit Yayınları.
Kanar, M. (2016), Çözümlü Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul: Say Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türklerin tarihî süreç içinde kullandıkları alfabeleri, özellikle Osmanlı Türkçesi alfabesini tanır.
5
2
Dünya Edebiyatının nazım ve nesirde seçkin örneklerini tanır.
1
3
Türk Dilinin ve Edebiyatının milli ve özgün bir kültür birikimi olduğu fikrini savunur
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki İngilizceyi alanıyla ilgili uluslararası akademik yayınlardan yararlanabilecek kadar kullanır.
0
2
Alanı ile ilgili her türlü çalışmada sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
5
3
Türk Dili ve Edebiyatı üzerine yapılmış çalışmaların ülkeler ve ekollere göre kaynakçasını yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda inceler.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Genel dil bilimi yöntem ve kuramlarından yararlanarak Türk dil bilgisini ses, şekil, söz dizimi, anlam bilgisi ve söz varlığı düzeylerinde tarihsel-karşılaştırmalı olarak inceler.
1
2
Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerini, araştırma metotlarını, bilgi ve teorileri inceler.
5
3
Çağdaş Türk Edebiyatının tarihsel gelişimini; metinlerin kaleme alındıkları tarihî dönemi ve kültürel atmosferi dikkate alarak, metinler üzerinden tartışır.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla ve disiplinler arası bilgilerin yardımıyla değerlendirir.
2
2
Dil ve Edebiyat eserlerinin analizinde felsefe, sosyoloji, hukuk, iktisat vs. alanlarından faydalanarak disiplinlerarası mahiyette yorumlar yapar.
1
3
Çağdaş Türk Edebiyatları başta olmak üzere Dünya Edebiyatındaki yeni yönelişleri değerlendirir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla ve bir çalışma ekibi üyesi olarak çözümler üretir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş Edebiyatın bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde, edebiyat ve dilbilim açısından değerlendirir.
0
2
Türk Dili ve Edebiyatının, içinde yer aldığı medeniyet dairelerinden hangi ölçüde etkilendiğini değerlendirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatı alanında sürdürülebilirlik kavramının uygulanma sahalarını değerlendirir.
3
2
Akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili her konuya “Türk Dili ve Edebiyatının Bütünlüğü” bağlamında değer biçer.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 7 91
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 155
Genel Toplam 155
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0