TR EN

OSMANLI TÜRKÇESİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE114 OSMANLI TÜRKÇESİ II 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HACER GÜLŞEN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders Osmanlı Türkçesinde Arapça unsurlara giriş niteliğindedir. Dersin amacı, öğrencilerin Arapçanın yapısal özelliklerini ve sözcük türetme mantığını kavramasıdır. Dönem boyunca öğrencilerin Osmanlı Türkçesi metinleri okuma, anlama becerilerini geliştirmesi ve ileri okumalar yapmak için hazır bulunuşluk düzeylerini artırmaları hedeflenmektedir.
İçerik: Ders; Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça gramer yapıları ve 20. yüzyılın başında yazılmış matbu metinlerin okunması ve transkripsiyon alfabesiyle günümüz Türkçesine aktarılması konularını içerir. Bu derste ebced hesabı ve uygulama alanları örnekleriyle açıklanır. Öğrenciler ayrıca Farsça ve Arapça gün /ay isimlerini öğrenirler.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Fiillerin basit çekimlerinin olumlu ve olumsuz şekillerinin Osmanlı Türkçesi alfabesi ile yazılışlarını kavrar
Osmanlı Türkçesi Alfabesi ile yazılmış kısa matbu ve açık el yazısı metinleri çeviri yazı sistemiyle aktararak uygulama yapar.
Çeviri yazılı metinleri Osmanlı Türkçesi alfabesi ile yazar
Türkçe, Arapça ve Farsça sayıların yazı ve rakamlarla yazılışlarını hatırlar.
Arapça ve Farsça gün /ay isimlerini söyler
Harflerin ebced değerini bulur ve ebced hesabı yapabilir.
Arapçada sözcüklerin nasıl türetildiğini ve türemiş sözcüklerin kökünün nasıl bulunacağını bilir
Arapça sözcükleri aksam-ı seb’a’ya göre sınıflandırır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Kaynak Okuma İzlencenin sunumu, önceki bilgilerin hatırlanması ve genel değerlendirme. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Türkçe yapım eklerinin imlası. Metin çalışması: Okuma-anlama-çeviri-dil incelemesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Fiillerin basit çekimlerinin olumlu ve olumsuz şekilleri. Metin çalışması: Okuma-anlama-çeviri-dil incelemesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça kelimelerde türetme ve kök bulma. Metin çalışması: Okuma-anlama-çeviri-dil incelemesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça masdarlar. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça sasdarlar. Kısa Sınav 1 Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Kısa sınavın değerlendirilmesi. Metin çalışması. Okuma-anlama-çeviri-dil incelemesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Aksam-ı Seb'a Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Aksam-ı Seb'a Metin çalışması: Okuma-anlama-çeviri-dil incelemesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Türkçe, Arapça ve Farsça sayıların yazı ve rakamlarla yazılışları. Metin çalışması:Okuma-anlama-çeviri-dil incelemesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Arapça ve Farsça gün /ay adları.Metin çalışması: Okuma-anlama-çeviri-dil incelemesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Ebced Hesabı. Metin çalışması: Okuma-anlama-çeviri-dil incelemesi. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Ebced Hesabı. Kısa Sınav 2 Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Genel tekrar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Develi, H. (2008), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul: Kesit Yayınları.
Develi, H. (2008), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul: Kesit Yayınları.
Develi, H. (2009), Osmanlı’nın Dili, İstanbul: Kesit Yayınları.
Kanar, M. (2016), Çözümlü Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul: Say Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türklerin tarihî süreç içinde kullandıkları alfabeleri, özellikle Osmanlı Türkçesi alfabesini tanır.
5
2
Dünya Edebiyatının nazım ve nesirde seçkin örneklerini tanır.
2
3
Türk Dilinin ve Edebiyatının milli ve özgün bir kültür birikimi olduğu fikrini savunur
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki İngilizceyi alanıyla ilgili uluslararası akademik yayınlardan yararlanabilecek kadar kullanır.
0
2
Alanı ile ilgili her türlü çalışmada sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
5
3
Türk Dili ve Edebiyatı üzerine yapılmış çalışmaların ülkeler ve ekollere göre kaynakçasını yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda inceler.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Genel dil bilimi yöntem ve kuramlarından yararlanarak Türk dil bilgisini ses, şekil, söz dizimi, anlam bilgisi ve söz varlığı düzeylerinde tarihsel-karşılaştırmalı olarak inceler.
1
2
Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerini, araştırma metotlarını, bilgi ve teorileri inceler.
5
3
Çağdaş Türk Edebiyatının tarihsel gelişimini; metinlerin kaleme alındıkları tarihî dönemi ve kültürel atmosferi dikkate alarak, metinler üzerinden tartışır.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla ve disiplinler arası bilgilerin yardımıyla değerlendirir.
3
2
Dil ve Edebiyat eserlerinin analizinde felsefe, sosyoloji, hukuk, iktisat vs. alanlarından faydalanarak disiplinlerarası mahiyette yorumlar yapar.
1
3
Çağdaş Türk Edebiyatları başta olmak üzere Dünya Edebiyatındaki yeni yönelişleri değerlendirir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla ve bir çalışma ekibi üyesi olarak çözümler üretir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş Edebiyatın bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde, edebiyat ve dilbilim açısından değerlendirir.
0
2
Türk Dili ve Edebiyatının, içinde yer aldığı medeniyet dairelerinden hangi ölçüde etkilendiğini değerlendirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatı alanında sürdürülebilirlik kavramının uygulanma sahalarını değerlendirir.
2
2
Akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili her konuya “Türk Dili ve Edebiyatının Bütünlüğü” bağlamında değer biçer.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 7 2 14
Ödev 10 1 10
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 12 2 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 2 14
Kısa Sınav 2 1 2
Kısa Sınav Hazırlığı 2 2 4
TOPLAM 69 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0