TR EN

TÜRK HALK EDEBİYATI II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE416 TÜRK HALK EDEBİYATI II 8 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HACER GÜLŞEN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrenciye mitolojiye ilişkin kavramsal bir bakış açısı kazandırmak, destan ve efsane kavramlarının birbirlerine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini kavratmaktır. Bu edebi türlerin örneklerinden hareketle öğrenciye uygulamalı inceleme yaptırmaktır. Dersin sonunda öğrenciden mitoloji, destan ve efsane türleri arasındaki ilişkiyi kavraması hedeflenmektedir.
İçerik: Mit ve mitoloji kavramı, Türk mitolojisi, destanın ortaya çıkışı, destan kavramı, İslamiyet öncesi Türk destanları, İslami dönem Türk destanları, destanların diğer edebi türlerle ilişkisi, efsane kavramı, efsanenin tanımı, efsanelerin kaynakları ve özellikleri, efsanenin diğer edebi türlerle ilişkisi, destan ve efsane metinlerinin incelenmesini içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Halk Edebiyatının çalışma alanını, bu alanda kullanılan motifleri ve terimleri hatırlar.
Halk Edebiyatı ürünlerinin millî birliği sağlamadaki, meydana getirmedeki, geliştirmedeki rolünü tartışır.
Metinler üzerinden Türk mitolojisinin diğer mitolojilerle olan ortak ve farklı noktalarını inceler.
Mit, efsane ve destan ürünlerindeki geleneksel ve kültürel unsurları analiz eder.
Efsane ve destan ürünlerinin birbirlerine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini formüle eder.
Efsane ve destan türlerinin örnek metinleri değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Mit ve mitolojiyle ilgili kavramlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Literatür tarama Medeniyet tarihi, toplumların geçim tarzlarına dayalı olan dönüşümleri ve mitoloji ilişkisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Literatür tarama Mitoloji, ritüel ve din ilişkisi Türk mitolojisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Literatür tarama Destan devri, destanların doğuşu ve millî destanlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Literatür tarama Destanın diğer edebi türlele ilişkisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Literatür tarama Türk destanları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Literatür tarama Motif kavramı, Türk destanlarında görülen motifler (ışık, at, ağaç, maden vb.) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Metin inceleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Literatür tarama Efsane kavramı, efsanenin tanımı, efsanelerin beslendiği kaynaklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Literatür tarama Efsanelerin tasnifi, özellikleri, konuları ve amacı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Literatür tarama Efsanelerin toplumsal işlevi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Literatür tarama Efsanenin diğer edebi türlerle ilişkisi, Mit-destan-efsane ilişkisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Literatür tarama Metin inceleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Literatür tarama Metin inceleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Banarlı, N. S. (1971) Resimli Türk edebiyatı tarihi: destanlar devrinden zamanımıza kadar I, II, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
Bayat, F. (2007) Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Çobanoğlu, Ö. (2003) Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Ankara: Akçağ Yayınları.
Çoruhlu, Y. (2002) Türk Mitolojisinin Anahatları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Eliade, M. (2001) Mitlerin Özellikleri, Çeviren: Sema Rifat, Om Yayınevi.
Ögel, B. (2014) Türk Mitolojisi I, II, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türklerin tarihî süreç içinde kullandıkları alfabeleri, özellikle Osmanlı Türkçesi alfabesini tanır.
1
2
Dünya Edebiyatının nazım ve nesirde seçkin örneklerini tanır.
3
3
Türk Dilinin ve Edebiyatının milli ve özgün bir kültür birikimi olduğu fikrini savunur
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki İngilizceyi alanıyla ilgili uluslararası akademik yayınlardan yararlanabilecek kadar kullanır.
0
2
Alanı ile ilgili her türlü çalışmada sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
5
3
Türk Dili ve Edebiyatı üzerine yapılmış çalışmaların ülkeler ve ekollere göre kaynakçasını yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda inceler.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Genel dil bilimi yöntem ve kuramlarından yararlanarak Türk dil bilgisini ses, şekil, söz dizimi, anlam bilgisi ve söz varlığı düzeylerinde tarihsel-karşılaştırmalı olarak inceler.
0
2
Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerini, araştırma metotlarını, bilgi ve teorileri inceler.
1
3
Çağdaş Türk Edebiyatının tarihsel gelişimini; metinlerin kaleme alındıkları tarihî dönemi ve kültürel atmosferi dikkate alarak, metinler üzerinden tartışır.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla ve disiplinler arası bilgilerin yardımıyla değerlendirir.
5
2
Dil ve Edebiyat eserlerinin analizinde felsefe, sosyoloji, hukuk, iktisat vs. alanlarından faydalanarak disiplinlerarası mahiyette yorumlar yapar.
4
3
Çağdaş Türk Edebiyatları başta olmak üzere Dünya Edebiyatındaki yeni yönelişleri değerlendirir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla ve bir çalışma ekibi üyesi olarak çözümler üretir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş Edebiyatın bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde, edebiyat ve dilbilim açısından değerlendirir.
2
2
Türk Dili ve Edebiyatının, içinde yer aldığı medeniyet dairelerinden hangi ölçüde etkilendiğini değerlendirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatı alanında sürdürülebilirlik kavramının uygulanma sahalarını değerlendirir.
1
2
Akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili her konuya “Türk Dili ve Edebiyatının Bütünlüğü” bağlamında değer biçer.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 10 130
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 204
Genel Toplam 204
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0