TR EN

YENİ TÜRK EDEBİYATI II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE220 YENİ TÜRK EDEBİYATI II 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HACER GÜLŞEN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin Servet-i Fünûn dönemi Türk edebiyatının oluşumuna zemin hazırlayan sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi gelişmeleri kavraması ve Servet-i Fünûn döneminden itibaren yenileşme dönemi Türk edebiyatının önde gelen temsilcilerini ve eserlerini tanımasıdır. Bunlara ek olarak öğrencilerin Servet-i Fünûn döneminde Türk edebiyatına intikal eden farklı edebi türlerin gelişim süreçlerini, Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatının hareket ve ekollerini, ve ayrıca yazınsal metin çözümlemesinde metot konularını da öğrenmesi dersin hedeflerindendir.
İçerik: Ders, a) Servet-i Fünûn dönemi Türk edebiyatının önde gelen temsilcileri ve eserleri, b) Servet-i Fünûn döneminde Türk edebiyatına etki eden batı kökenli edebi akımlar ve bu akımların gelişim süreçleri c) Yazınsal metin çözümlemeleri konularını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Servet-i Fünun dönemi Türk edebiyatının oluşumuna zemin hazırlayan sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi gelişmeleri tanır.
Servet-i Fünun döneminden başlayarak yenileşme dönemi Türk edebiyatının önde gelen temsilcilerinin ve eserlerinin Türk edebiyatı tarihindeki yerine karar verir.
Servet-i Fünun döneminde Türk edebiyatına intikal eden farklı edebi türlerin gelişim süreçlerini örnek metinlere dayalı olarak karşılaştırır.
Karşılaştığı nesir veya nazım türündeki eserlerin yenileşme dönemi Türk edebiyatının hangi hareket ya da ekolüne ait olduğunu tartışır.
Yazınsal metinlerin çözümlenmesinde benimsenmesi gereken yöntemleri analizde uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatının Mahiyeti Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumuna Zemin Oluşturan Sosyal, Kültürel, Siyasi ve İktisadi Gelişmeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumuna Zemin Oluşturan Sosyal, Kültürel, Siyasi ve İktisadi Gelişmeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, İnteraktif Sunum
4 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Servet-i Fünûn Dönemi Türk şiirinin Oluşumuna Etki Eden Batı Edebiyatı Kaynaklı Şiir Akımları ve Bu Akımların Şairleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, İnteraktif Sunum
5 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Servet-i Fünûn dönemi Türk edebiyatının şiir alanında önde gelen temsilcileri ve eserleri : Tevfik Fikret Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Metin Çözümleme
6 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Servet-i Fünûn dönemi Türk edebiyatının önde gelen temsilcileri ve eserleri: Tevfik Fikret Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Metin Çözümleme
7 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Servet-i Fünûn dönemi Türk edebiyatının şiir alanında önde gelen temsilcileri ve eserleri: Cenap Şahabettin Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Metin Çözümleme
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Servet-i Fünûn dönemi Türk şiirinde önemli yeri olan diğer şairler ve eserleri ile tüm Servet—i Fünûn şairlerinin Türk şiirinde gerçekleştirmek istedikleri değişimler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, İnteraktif Sunum
10 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Bir edebi tür olarak romanın edebiyatımıza girişi, gelişim sürecinin anlatılması ve Servet-i Fünûn dönemi Türk romanının genel özellikleri. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, İnteraktif Sunum
11 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Servet-i Fünûn dönemi Türk hikâyesinde Halit Ziya Uşaklıgil’in yeri ve önemi. (Ferhunde Kalfa ile Mai Yalı adlı eserlerin incelenmesi, metin çözümleme çalışmaları) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Metin Çözümleme
12 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatında roman ve Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah adlı romanının incelenmesi, metin çözümleme çalışmaları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Metin Çözümleme
13 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Servet-i Fünûn Dönemi romancılığında Mehmet Rauf’un yeri ve sanatçının Eylül adlı romanının incelenmesi, metin çözümleme çalışmaları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Metin Çözümleme
14 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatında verilen diğer edebi ürünler ile Servet-i Fünûn edebi topluluğunun Türk edebiyatında gerçekleştirmek istedikleri şeyler. (Ahmet Şuayip ve edebi tenkit vb.) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Literatür Tarama, Kaynak Okuma, Final Hazırlığı Servet-i Fünûn döneminin, Türk edebiyatındaki diğer edebi topluluklar ve bağımsız şairler üzerindeki etkileri. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aktaş, Ş. (2013), Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi, İstanbul: Kurgan Edebiyat.
Akyüz, K. (1999), Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Tanpınar, A. H. (2012), On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Dergah Yayınları.
Kaplan, M. (2016), Şiir Tahlilleri 1 - Tanzimattan Cumhuriyet’e, İstanbul: Dergah Yayınları.
McKee, A. (2003), Textual Analysis: A Beginner’s Guide, Sage Publications.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türklerin tarihî süreç içinde kullandıkları alfabeleri, özellikle Osmanlı Türkçesi alfabesini tanır.
3
2
Dünya Edebiyatının nazım ve nesirde seçkin örneklerini tanır.
3
3
Türk Dilinin ve Edebiyatının milli ve özgün bir kültür birikimi olduğu fikrini savunur
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki İngilizceyi alanıyla ilgili uluslararası akademik yayınlardan yararlanabilecek kadar kullanır.
0
2
Alanı ile ilgili her türlü çalışmada sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
5
3
Türk Dili ve Edebiyatı üzerine yapılmış çalışmaların ülkeler ve ekollere göre kaynakçasını yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda inceler.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Genel dil bilimi yöntem ve kuramlarından yararlanarak Türk dil bilgisini ses, şekil, söz dizimi, anlam bilgisi ve söz varlığı düzeylerinde tarihsel-karşılaştırmalı olarak inceler.
1
2
Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerini, araştırma metotlarını, bilgi ve teorileri inceler.
5
3
Çağdaş Türk Edebiyatının tarihsel gelişimini; metinlerin kaleme alındıkları tarihî dönemi ve kültürel atmosferi dikkate alarak, metinler üzerinden tartışır.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla ve disiplinler arası bilgilerin yardımıyla değerlendirir.
5
2
Dil ve Edebiyat eserlerinin analizinde felsefe, sosyoloji, hukuk, iktisat vs. alanlarından faydalanarak disiplinlerarası mahiyette yorumlar yapar.
1
3
Çağdaş Türk Edebiyatları başta olmak üzere Dünya Edebiyatındaki yeni yönelişleri değerlendirir.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla ve bir çalışma ekibi üyesi olarak çözümler üretir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş Edebiyatın bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde, edebiyat ve dilbilim açısından değerlendirir.
4
2
Türk Dili ve Edebiyatının, içinde yer aldığı medeniyet dairelerinden hangi ölçüde etkilendiğini değerlendirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatı alanında sürdürülebilirlik kavramının uygulanma sahalarını değerlendirir.
3
2
Akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili her konuya “Türk Dili ve Edebiyatının Bütünlüğü” bağlamında değer biçer.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 7 91
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 155
Genel Toplam 155
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0