TR EN

İDARİ YARGI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY218 İDARİ YARGI 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi FATMA GÜL GEDİKKAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İdare hukuku dersinin devamı niteliğindeki bu derste idarenin eylem ve işlemlerine karşı başvurulabilecek yargısal denetim yolları ile bu yargısal denetim sürecinde uyulması gereken kurallar ve yargısal denetimin hukuki sonuçları hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, idari yargının hukuksal yönleri, iptal ve tam yargı davaları, hukuka aykırılık ve idari işlemin unsurları, idari usul kanununu ve idari yargı içtihatları, Türkiye’deki idari yargı organları ve idari yargı sisteminin özellikleri oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İdari yargı dersine temel oluşturacak idare hukuku bilgilerini anımsar. (Recall)
İdari yargının genel yargı içindeki yerini tanır. (Identify)
İdari yargıda olağan ve olağanüstü kanun yollarını listeler. (List)
İdari yargı kararlarının yerine getirilmesini örnekler üzerinden açıklar. (Explain)
Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay ve İdare Mahkemesi kararlarını yorumlar. (Interpret)
İdari yargı konusunda aldığı teorik bilgi ile örnek olayları yorumlar (Interpret)
Türkiye’deki idari yargı organları ve idari yargı sistemini özelliklerini sıralar. (List)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Dersin Tanıtılması ve İçeriğinin Öğrencilerle Paylaşılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma İdari Yargının Tarihsel Gelişimi ve İdari Yargı Rejiminin Temel Özellikleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma İdarenin Yargısal Denetim Sistemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Türkiye’de İdarenin Yargısal Denetiminin Tarihsel Gelişim Süreci Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
5 Kitap okuma Türkiye’de İdari Yargı Örgütü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma İdari Yargının Görev Alanı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
7 Kitap okuma Yargılama Türleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Dava Tipleri; İptal Davaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
10 Kitap okuma Dava Tipleri; Tam Yargı Davaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma İdari Yargıda Taraf Ehliyeti ve Süre Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma İdari Yargı Kararlarının Uygulanması, Temyiz Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma İdarenin Uluslararası Hukukta Denetimi – AİHM Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
14 Kitap okuma Örnek Olay Çözümü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Örnek Olay Çözümü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gözübüyük, Ş. ve Turgut, T. (2008) İdari Yargılama Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
Gözübüyük, Ş. (2012) Yönetsel Yargı, Ankara: Turhan Kitabevi.
Leyland P and Gordon, A. (2016). Textbook on Administrative Law. (Ebook)
Çağlayan, R. (2012) İdari Yargılama Hukuku, Ankara: Seçkin Kitabevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar.
4
2
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
3
3
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
0
4
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri alanı ile ilgili bilgilerle ilişkilendirir.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bilgileri meslek hayatı ve gündelik hayatta kullanır.
4
2
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri meslek hayatında ve gündelik hayatta kullanır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve kamu yönetimi alanındaki bilgileri kullanarak güncel siyasi ve idari gelişmeleri ve demokratik sistemin işleyişini yorumlayabilir.
5
2
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarının temel kavramlarını tanımlar.
5
3
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin kuramsal bilgilerini kullanarak idari yapıları ve ülke yönetim modellerini karşılaştırır.
3
2
Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında etkinlikler düzenler.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki kaynak kişilerle işbirliği yapar.
1
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinindeki bilgi birikimini kullanarak, siyasi ve idari konularda; proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evrensel hukuk normlarını ve idari yapıları temel alarak mevcut yapıları eleştirel yaklaşımla analiz eder.
4
2
Kişisel ve mesleki yaşantısında yazılı veya yazılı olmayan hukuk kurallarını ve etik kodları uygular.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyasi ve idari gündemi ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları takip ederek, kendini geliştirir.
2
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihi ve kuramsal bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları yorumlar ve analiz eder.
4
2
Siyasi ve bürokratik kurumların işleyişini yönlendirecek özgün plan ve programlar üretir.
3
3
Sürdürülebilir ve etkin kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında, alternatif kamu politikası önerileri geliştirir.
2
4
Siyasi ve idari örgütlerin işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük reform programları tasarlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 54 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0