TR EN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL211 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞLA TUĞBERK ARIKER
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, yönetim teorilerinin tarihsel süreçlerini gözlemlemek, yönetimin temel fonksiyonlarını açıklamak ve işletmelerin organizasyon yapılarını analiz etme konusunda öğrenciyi yetkin kılmaktır.
İçerik: Yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim düşüncesinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, örgüt yapıları, örgütlerde motivasyon, örgütlerde liderlik, örgütlerde çatışma ve kriz yönetimi, örgüt geliştirme süreci ve öğrenen örgütler

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yönetim fonksiyonlarını tartışır.(Bloom'2 Evaluating)
Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimini açıklar.(Bloom'5 Understanding)
Motivasyon ve liderlik teorilerini özetler.(Bloom'5 Understanding)
Yapılarına göre örgüt türlerini ayırt eder.(Bloom'3 Analyzing)
Resmi organizasyonları yönetme prensiplerini organize eder.(Bloom'3 Analyzing)
İşletme bilimiyle ilgili düşüncelerini sözlü, yazılı ve teknolojik iletişim araçlarıyla etkin bir şekilde sunar.(Bloom'4 Applying)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kitabının ilgili kısımlarının okunması Yönetimle ilgili temel kavramlar Ders anlatım ve tartışma
2 Ders kitabının ilgili kısımlarının okunması Yönetim Düşüncesinin Gelişimi - Klasik Yönetim Düşüncesi Ders anlatım ve tartışma
3 Ders kitabının ilgili kısımlarının okunması Yönetim Düşüncesinin Gelişimi- Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi Ders anlatım ve tartışma
4 Ders kitabının ilgili kısımlarının okunması Yönetim Düşüncesinin Gelişimi - Modern Yönetim Düşüncesi Ders anlatım ve tartışma
5 Ders kitabının ilgili kısımlarının okunması Yönetim fonksiyonu olarak planlama Ders anlatım ve tartışma
6 Ders kitabının ilgili kısımlarının okunması Yönetim fonksiyonu olarak örgütleme Ders anlatım ve tartışma
7 Ders kitabının ilgili kısımlarının okunması Yönetim fonksiyonu olarak yöneltme Ders anlatım ve tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitabının ilgili kısımlarının okunması Yönetim fonksiyonu olarak koordinasyon Ders anlatım ve tartışma
10 Ders kitabının ilgili kısımlarının okunması Yönetim fonksiyonu olarak kontrol (denetim) Ders anlatım ve tartışma
11 Ders kitabının ilgili kısımlarının okunması Örgüt yapıları; mekanik, organik ve matriks örgütler Ders anlatım ve tartışma
12 Ders kitabının ilgili kısımlarının okunması Örgütlerde motivasyon Ders anlatım ve tartışma
13 Ders kitabının ilgili kısımlarının okunması Örgütlerde liderlik Ders anlatım ve tartışma
14 Ders kitabının ilgili kısımlarının okunması Örgütlerde çatışma ve kriz yönetimi Ders anlatım ve tartışma
15 Ders kitabının ilgili kısımlarının okunması Örgüt geliştirme süreci ve öğrenen örgütler Ders anlatım ve tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Koçel, T., (2003). İşletme Yöneticiliği. Beta Basım Yayın.
Şimşek, M. Ş., & Çelik, A. (2015). Yönetim ve organizasyon. Eğitim Kitabevi.
Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (1974). Organization and management: A systems approach. McGraw-Hill.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
4
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
3
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
3
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
3
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
3
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 60 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0