TR EN

DENETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL424 DENETİM 8 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞLA TUĞBERK ARIKER
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, denetim süreci ve denetim mesleği ile ilgili teorik bilgileri kazandırma, denetim ve kontrol amaç ve hedeflerini açıklama, denetim kanıtı toplama ve değerlendirme tekniklerini uygulayabilme ve denetim risklerini analiz etme yetisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Denetim Türleri ve Denetçi Türleri, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Süreci, Denetim Kanıtları ve Çalışma Kâğıtları, Denetimin Planlanması Denetimde Önemlilik, Risk ve Kanıt Kavramları, İç Kontrol, İç Kontrolün İncelenmesi, Kontrol Riski ile Bulma Riski İlişkisi ve Tözel Testler Üzerine Etkisi, Örneklemeye İlişkin Temel Kavramlar, Denetiminde Örnekleme Yaklaşımları, Denetim Döngü Yaklaşımı, Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemleri Denetimi, Denetimin Tamamlanması ve Denetim Raporu konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Denetim ile ilgili teorik bilgileri açıklar.
Denetim mesleğinin Türkiye’deki uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri listeler.
Denetim ve kontrolün amaç ve hedeflerini tanımlar.
Denetim raporunun ana kısımlarını açıklar.
Bilanço ve Gelir Tablosu kalemlerine ilişkin kontrol ve tözel testleri uygular.
Denetimde örneklem oluşturma ve kanıt toplama teknikleri konularında uygulama yapar.
Denetim riski ve önemlilik konularını analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kitabının ilgili bölümleri Denetim Türleri ve Denetçi Türleri Anlatım-Tartışma
2 Ders kitabının ilgili bölümleri Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Anlatım-Tartışma
3 Ders kitabının ilgili bölümleri Denetim Süreci Anlatım-Tartışma
4 Ders kitabının ilgili bölümleri Denetim Kanıtları ve Çalışma Kağıtları Anlatım-Tartışma
5 Ders kitabının ilgili bölümleri Denetimin Planlanması Anlatım-Tartışma
6 Ders kitabının ilgili bölümleri Denetimde Önemlilik, Risk ve Kanıt Kavramları Anlatım-Tartışma
7 Ders kitabının ilgili bölümleri İç Kontrol Anlatım-Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitabının ilgili bölümleri İç Kontrolün İncelenmesi Anlatım-Tartışma
10 Ders kitabının ilgili bölümleri Kontrol Riski ile Bulma Riski İlişkisi ve Tözel Testler Üzerine Etkisi Anlatım-Tartışma
11 Ders kitabının ilgili bölümleri Örneklemeye İlişkin Temel Kavramlar Anlatım-Tartışma
12 Ders kitabının ilgili bölümleri Denetiminde Örnekleme Yaklaşımları Anlatım-Tartışma
13 Ders kitabının ilgili bölümleri Denetim Döngü Yaklaşımı Anlatım-Tartışma
14 Ders kitabının ilgili bölümleri Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemleri Denetimi Anlatım-Tartışma
15 Ders kitabının ilgili bölümleri Denetimin Tamamlanması ve Denetim Raporu Anlatım-Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Güredin, E. (2010). Denetim ve Güvence Hizmetleri, Türkmen Kitabevi, 13. Baskı, İstanbul.
Usul, H. (2013), Bağımsız Denetim, Detay Yayıncılık.
Kurt, G. & Özbek, C.Y. (2020). Denetimde Seçme Konular-3, Gazi Kitabevi.
Dabbağoğlu, K. & Can, G. (2018). Bağımsız Denetim, Eğitim Yayınevi.
Toroslu, M.V. (2016). Finansal Tablolar Denetimi, Seçkin Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
3
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
5
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
4
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
3
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
3
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 6 12
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 1 14
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 76 0 174
Genel Toplam 174
Toplam İş Yükü / 25.5 6,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0