TR EN

MİKRO EKONOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF207 MİKRO EKONOMİ 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Doç.Dr. GÜLGÜN ÇİĞDEM
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, firma ve birey düzeyinde iktisadi sistemin işleyişini yorumlama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Üretim olanakları eğrisi, Arz-Talep ve Piyasa dengesi, Hükümet Müdahaleleri, Tüketici Dengesi, Piyasa Türleri gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mikro ekonomideki temel kavramları ve varsayımları açıklar.
Tüketici dengesini analiz eder.
Bir Mala ilişkin esneklikleri yorumlar.
Üretici dengesini analiz eder.
Üretimin maliyetleri, kısa ve uzun dönem tüm maliyet fonksiyonlarını açıklar.
Tam rekabet piyasası, monopol, monopolcü rekabet piyasası, ve oligopol piyasaların stratejik davranışlarını analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Mikro Ekonomiye Giriş, Temel Tanım ve Kavramlar Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
2 Kitap okuma Fiyat Mekanizması, Talep, Talep Eğrisi, Talep Kanunu, Talep Fonksiyonu Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
3 Kitap okuma Giffen Paradoksu, Talep Değişmesi, Talep Kayması, Talep Esnekliği Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap okuma Talep Esnekliği, Nokta Esnekliği, Yay Esnekliği, Gelir Esnekliği Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap okuma Talebin Fiyat Elastikiyeti ve Tüketim Harcamaları, Arz, Arz Eğrisi, Arz Kanunu, Arz Fonksiyonu, Arz Değişmesi, Arz Kayması, Arz Esnekliği Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap okuma Arz Esnekliği, Nokta Esnekliği, Yay Esnekliği, Çapraz Esneklik, Piyasa Dengesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap okuma Arz Esnekliği, Nokta Esnekliği, Yay Esnekliği, Çapraz Esneklik, Piyasa Dengesi, Üretim Olanakları Eğrisi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Talep-Arz-Esneklik Kavramlarına Göre Bazı Uygulamalar (Tüketici ve Üretici Rantı, Karaborsa Fiyatı, King Kanunu, Örümcek Ağı Teoremi) Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
10 Kitap okuma Faydanın Ölçülebilirlik Problemi ve Tercih Sırasının Saptanması, Kardinal Fayda Yaklaşımı, Ordinal Fayda Yaklaşımı Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap okuma Kardinal Fayda Yaklaşımı (Toplam ayda, Marjinal Fayda, Azalan Marjinal Fayda), Ordinal Fayda Yaklaşımı Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap okuma Ordinal Fayda Yaklaşımı (Kayıtsızlık Eğrileri, Bütçe Doğrusu ve Tüketici Dengesi) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap okuma Ordinal Fayda Yaklaşımı(Kayıtsızlık Eğrileri, Bütçe Doğrusu ve Tüketici Dengesi), Üretici Teorisi(Azalan Verimler Kanunu, Eş-Ürün Eğrileri, Eş-Maliyet Doğruları, Üretici Dengesi) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap okuma Üretici Teorisi: Azalan Verimler Kanunu, Eş-Ürün Eğrileri, Eş-Maliyet Doğruları, Üretici Dengesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Kitap okuma Piyasalar ve Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Erdal M. Ünsal. (2017). Mikro İktisat. Gözden Geçirilmiş 11. Baskı. Ankara: Murat Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
1
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
3
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
2
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
2
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 7 2 14
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 53 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0