TR EN

FINANCIAL ACCOUNTING II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BUS104 FINANCIAL ACCOUNTING II 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Doç.Dr. METİN UYAR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Ders öğrencilerinin tekdüzen muhasebe sisteminin hesap karakterlerini ve işleyişini analiz edebilmesi için gerekli kavramsal ve matematiksel yeteneklerinin gelişmesini sağlar.
İçerik: Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Alacak kalemlerini listeler
Maddi olan ve olmayan varlıkları sınıflandırır
Amortisman hesaplar
Kısa ve uzun dönemli borçları tanımlar
Temettülerin ve hisse senedi bölünmelerinin kayıt altına alı
Şirket Gelir Tablosunu hazırlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Genel Tekrar ( Birinci Dönem konularının üzerinden geçerek genel bir tekrar yapılmaktadır) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Maddi Duran Varlıklar Nelerdir? Amortisman nedir? Amortisman nasıl ayrılır? Amortisman Yöntemleri nelerdir? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Maddi Duran Varlıların elden çıkartılması; Doğal Kaynaklar ve Maddi olmayan duran Varlıklar için amortisman nasıl ayrılır? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Kısa Vadeli Borçlar ve Uzun Vadeli borçlar nelerdir? Faiz nasıl hesaplanır? Koşullu borçlar nelerdir? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Tahvil/Bono nedir? Nasıl fiyatlanırlar? Tahvil ve bonolar nasıl muhasebeleştirilir? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Paranın zaman değeri nedir? Etkin faiz yöntemi nedir? Bunlarla ilgili işlemler nasıl muhasebeleştirilir? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Anonim Şirket nedir? Anonim Şirketlere genel bir Bakış; Hisse Senedi basmı ve bu işlemlerin muhasebeleştirlmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Dağıtılmamış kar nedir? Finansal tablolarda nasıl yer alır? Kar payı dağıtımının muhasebeleştirilmesi nasıl olur? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Hisse senedi olarak dağıtılan kar paylarının muhasebeleştirilmesi; Hazine bonolarının muhasebeleştirilmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Anonim şirketler için gelir tablosu hazırlanması; Dağıtılmamış kar tablosu hazırlanması; Kapsamlı gelir nedir? Kapsamlı gelir tablosu nasıl hazırlanır? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Nakit Akış Tablosu; önemi nedir? İşletme faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri arasında nasıl ayırım yapılmaktadır? Dolayı Yöntem nedir? Dolaylı yönteme göre nasıl Naki akış tablosu hazırlanır? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Doğrudan yönteme göre nasıl nakit akış tablosu hazırlanır? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Dönemin gözden geçirilmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Derste çözülen örneklerin gözden geçirilmesi Örnek soru çözümleri Soru çözümlerinin uygulanması ve açıklanması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

BAYAZITLI, E., Çelik, O., Gürdal, K., (2017), Genel Muhasebe, Siyasal Kitabevi; Ankara
Henderson, S., Peirson, G., Herbohn, K., & Howieson, B. (2015). Issues in financial accounting. Pearson Higher Education AU.
Deegan, C. (2013). Financial accounting theory. McGraw-Hill Education Australia.
http://mufad.org.tr/

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
5
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
2
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
1
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
1
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
1
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 8 3 24
Laboratuar 0 0 0
Okuma 6 3 18
Ödev 10 3 30
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 6 3 18
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 60 0 176
Genel Toplam 176
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0