TR EN

ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT425 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, halkla ilişkilerin uluslararası bağlamda farklı aktörler tarafından nasıl kullanıldığını değerlendirmektir.
İçerik: Ders, Uluslararasılık kavramının tanımlanması, Halkla ilişkilerin ilgili olduğu uluslararası kavramların açıklanması, Türkiye ve diğer ülkelerden örneklerin analizi, Uluslararası aktörlerin listelenmesi, Uluslararası halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyalarının aşamalarını sıralamak gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası halkla ilişkiler ortamlarının en az 3’ünü tanımlar
Uluslararası halkla ilişkiler ve tanıtım kampanya aşamalarını listeler
Uluslararası halkla ilişkiler ve tanıtıma ait kavramlardan en az 4’ünü özetler
Uluslararası halkla ilişkileri aktörlerinden en az 2’sinin niteliklerini özetler
Uluslararası ve Türkiye’de yapılan uluslararası ve yerel halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyalarını örnek olayları referans alarak karşılaştırmalı olarak analiz eder
Uluslararası halkla ilişkilerin uygulamalarını bir örnek olay üzerinden değerlendirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama Halkla ilişkilerin ve uluslararası halkla ilişkilerin tanımı,amaçları Anlatım
2 Literatür tarama Halkla ilişkilerin uluslararası ilişkiler ve uluslararası pazarlama ile ilişkisi ve önemi Anlatım, tartışma
3 Literatür tarama Uluslararası halkla ilişkiler açısından temel sorunlar Anlatım, tartışma
4 Literatür tarama Uluslararası ilişkilerde güç ve hegemonya Anlatım, tartışma
5 Literatür tarama Halkla ilişkilerde propaganda Anlatım, tartışma
6 Literatür tarama Halkla ilişkilerde lobicilik Anlatım, tartışma
7 Literatür tarama Halkla ilişkilerde kamuoyu diplomasisi Anlatım, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Konu hakkında örnekler, Genel tekrar Anlatım, tartışma
10 Literatür tarama Küresel marka tanımı ve küresel markalara örnekler Anlatım, tartışma
11 Literatür tarama Sponsorluğun tanımı ve özellikleri,Küresel markalar için pazarlama iletişimi açısından sponsorluğun Anlatım, tartışma
12 Literatür tarama Küresel markalar için sponsorluk örnekleri Anlatım, tartışma
13 Literatür tarama Kurumsal sosyal sorumluluğun (kss) tanımı ve özellikleri, küresel markalar için kss uygulamaları Anlatım, tartışma
14 Literatür tarama Kriz iletişimi ve küresel markaların kriz iletişimine örnekler Anlatım, tartışma
15 Literatür tarama - Anlatım, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Becerikli,Sema Yıldırım, Uluslararası Halkla İlişkiler, Ankara: Nobel Yayınları, 2005
Yılmaz,Sait, Güç ve Politika, İstanbul: Alfa Yayınları, 2008
Kotler,Philip, Lee Nancy, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul: MediaCat,2008
Narbay, Mine Şimşek, Kriz İletişimi, Ankara: Nobel Yayınları, 2006
Botan, C. (1992). International public relations: Critique and reformulation. Public Relations Review, 18(2): 149-159.
Bardhan, N., ve Weaver, C. K. (Eds.). (2011). Public relations in global cultural contexts: Multi-paradigmatic perspectives. Routledge.
Sha, B. L. (2006). Cultural identity in the segmentation of publics: An emerging theory of intercultural public relations. Journal of Public Relations Research, 18(1): 45-65.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 40
Ödev Değerlendirme 1 10
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 3 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0