TR EN

TURKISH POLITICAL LIFE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
POL216 TURKISH POLITICAL LIFE 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. YAVUZ ÇİLLİLER
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi CEM İSMAİL SAVAŞ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders, Türk siyasi hayatının dönüm noktalarında aktörler, önemli vakalar ve yapısal değişim açısından önemli dönüm noktalarını kronolojik olarak inceleme ve Türk siyasi hayatındaki devamlılık ve başarısızlıkları analiz etme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Türk siyasal hayatında dönüm noktaları, tematik konular ve ana tartışmalar, Türk siyasal hayatının Osmanlı döneminden günümüze kadar olan çeşitli süreleri ve yapıları ve bunların Türk siyasal yaşamına, Osmanlı mirasına ve Batı modernleşmesine etkileri dersin içeriğidir. Jön Türkler Devrimi, çok partili siyasi hayata geçiş, 1960-1980 dönemi ve askeri darbeler, 1990'larda siyasal İslam'ın yükselişi, 2000'lerde hızlanan Avrupa Birliği süreci ve Türkiye'de demokrasi, ordu, devlet, sivil toplumla ilgili konular ve kavramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türk siyasal hayatındaki tarihsel ve siyasal gelişmeleri yorumlar
Türk siyasi hayatındaki dönüm noktalarını ve son gelişmeleri analiz eder
Türk siyasi hareketinde ordunun ve bürokrasinin rolünü ayırt eder ve bunun üzerine tartışır
Demokratikleşme ve Avrupa Birliği süreçlerinin siyasi hayatımıza etkilerini belirgin bir şekilde belirtir
Siyasi kavram ve yaklaşımlar üzerinden edinilen bilgileri Türk siyasal hayatının yorumlanmasında kullanır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin Genel Çerçevesinin Tanıtımı ve Sunumu Anlatım & Soru ve Cevap & Tartışma
2 Ders kitabında ilgili konuları okuma Osmanlı Mirası ve etkisi Anlatım & Soru ve Cevap & Tartışma
3 Ders kitabında ilgili konuları okuma Batı Etkisi ve Türk Modernleşmesi Anlatım & Soru ve Cevap & Tartışma
4 Ders kitabında ilgili konuları okuma Türk Tarihinde Jön Türkler Dönemi - Kurtuluş Savaşı, Atatürk Anlatım & Soru ve Cevap & Tartışma
5 Ders kitabında ilgili konuları okuma Türk Tarihinde Jön Türkler Dönemi - Tek Parti Rejimi Anlatım & Soru ve Cevap & Tartışma
6 Ders kitabında ilgili konuları okuma Çok Partili Siyasal Yaşama Geçiş, Demokratik Parti ve 1960 İhtilali Anlatım & Soru ve Cevap & Tartışma
7 Ders kitabında ilgili konuları okuma 1960-1980 dönemi Türk Siyasal hayatı Anlatım & Soru ve Cevap & Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitabında ilgili konuları okuma 12 Eylül 1980 Darbesi ve Özal Dönemi Anlatım & Soru ve Cevap & Tartışma
10 Ders kitabında ilgili konuları okuma 1990'lar: Siyasal İslam ve Sivil Toplumun Yükselişi Anlatım & Soru ve Cevap & Tartışma
11 Ders kitabında ilgili konuları okuma AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi), Muhafazakarlık ve Demokrasi Anlatım & Soru ve Cevap & Tartışma
12 Ders kitabında ilgili konuları okuma Avrupa Birliği ve Demokratikleşme, Devlet Gelenekleri ve Ordu Anlatım & Soru ve Cevap & Tartışma
13 Ders kitabında ilgili konuları okuma Devlet Bahçeli Ve Milliyetçi Sağ Siyaset Anlatım & Soru ve Cevap & Tartışma
14 Ders kitabında ilgili konuları okuma Kültürel Çoğulculuk, Demokrasi ve Kürt Sorunu Anlatım & Soru ve Cevap & Tartışma
15 - Genel Değerlendirme Anlatım & Soru ve Cevap & Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ahmad, F. (1994), Demokrasi Surecinde Turkiye (1945-1980), Translation: Ahmet Fethi, Istanbul: Hil Publications.
Zurcher, E. J. (2007), Modernlesen Turkiye’nin Tarihi, Translation: Yasemin Saner Gonen, 21st Edition, Istanbul: Iletisim Publications.
Atilgan, G. et al. (Der.), (2015), Osmanli'dan Gunumuze Turkiye'de Siyasal Hayat, Istanbul: Yordam Bookstore.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan temel teorik, politik, ekonomik ve idari kuramları tanımlar.
2
2
Siyasi tarih, siyasi düşünceler, uluslararası ilişkileri anlamlandırmaya dönük düşünsel birikimin ve diplomasi tarihinin geçmişten bugüne izlediği yolu açıklar.
4
3
Evrensel hukuk normlarını ve insan haklarını, modern hukuk sisteminin ilkelerini, modern bürokratik ve idari yapıların adlarını sıralar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk devlet geleneğini, İslamiyet’in etkisini, siyasi düşünce birikimini ve tarihsel birikimini açıklar ve bu birikimi güncel yaklaşımlarla kıyaslar.
5
2
Politik ve diplomatik gelişmelerle siyasi veya diplomatik olgular/olaylar/fikirler/aktörler arasındaki ilişkilerin geçmişten günümüze olan kronolojik gelişimini değerlendirir.
3
3
Uluslararası ilişkileri belirleyen aktörlerin, örgütlerin ve kuruluşların yapısını ve işleyişini analiz eder.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel teorik tartışmalar ışığında, ilgili kavramları güncel siyasi ve uluslararası gelişmelere uyarlar.
2
2
Türk siyasi geleneğini, Türk topluluklarıyla veya geçmişte Türk idaresi altında yönetilmiş coğrafyadaki gelişmeleri değerlendirir.
5
3
Farklı ülkelerin yönetim yapılarını, diplomatik geleneklerini karşılaştırırken alan bilgilerini kullanır.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel siyasi gelişmeleri, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri ve düzenlemeleri, tarihsel ve teorik birikim içinde formüle eder.
3
2
Modern siyasi rejimlerin işleyişini, siyasi ideolojileri kamusal ve bürokratik yapılar, düzenlemeler, gelişmeler ışığında analiz eder.
2
3
Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Kafkasya’daki güncel politik gelişmeleri, hem Türk siyasi tarihi hem de uluslararası ilişkiler disiplini açısından inceler ve analiz eder.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
0
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası siyasal sistem içindeki politik ve idari gelişmeleri ve bu sistem içinde faaliyet yürüten bürokratik örgütleri takip eder.
1
2
Uluslararası problemleri ve ihtilafları, yönetim ve siyaset alanında yaşanan sorunları parçalarına ayır ve ayrıntılı bir şekilde inceler.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yaşanan güncel gelişmeleri takip eder (trace) ve alanın öncü isimlerle sürdürülebilir işbirliği yapar.
1
2
Başta Orta Doğu olmak üzere bölge ve dünyadaki siyasi gelişmelerle ilgili akademik kaynakları ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları inceler ve analiz eder.
3
3
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikimiyle, güncel belli hedeflerin karşılanması ve belli sorunların çözülmesine dönük sürdürülebilir, örgütsel ve idari düzenlemeler önerir.
3
2
Teorik, ekonomik, politik ve yönetimsel bilgi birikimini, dünya siyasetinde ve özellikle Orta Doğu’yla bağlantılı coğrafya içinde yaşanan güncel gelişmeleri, çatışmaları ve anlaşmaları yorumlayan raporlar üretir.
5
3
Türk siyasal yaşamını ve dış ilişkilerini belirleyen yasaları, düzenlemeleri, anayasa ve idari hukuktaki önemli değişiklikler ışığında Türk politikasındaki güncel gelişmeleri yorumlayan görüşler sunar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 3 21
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 3 21
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 58 0 156
Genel Toplam 156
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0