TR EN

REKLAM YAZARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT443 REKLAM YAZARLIĞI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi SARP BAĞCAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin derste aldıkları teorik bilgilerle ve reklamcılığa yönelik bakış açısıyla reklam metinlerini yorumlayabilmelerini ve yeni reklam metinleri yaratabilmelerini sağlamaktır (create). (ders Taksonomi 6)
İçerik: Ders, Reklam kavramının tanıtılması, Hedef kitle analizi icra edilmesi, Yaratıcı reklam kavramının açıklanması, Reklam senaryosu yazılması, Reklam uygulanma örneklerinin incelenmesi gibi konuları içermektedir

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir reklam metninin sahip olması gereken temel özelliklerden en az 3’ünü listeler
Reklam metninin yapısal özelliklerini açıklar
Reklam yazımında kullanılan ikna modellerini karşılaştırır
Örnek bir reklam üzerinden, bir reklamın sahip olması gereken temel özellikler bağlamında reklam senaryolarını karşılaştırır
Reklam yazarlığı bilgisiyle ürün konumlandırmayı uygular
Reklamda amaçlanan hedef kitleyi ayırt eder
Reklam metinlerini analiz eder
Öğrenci teknik ve teorik bilgisiyle kendi reklam metinlerini yaratır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklam yazarlığı nedir ve çalışma alanları Anlatım Soru cevap
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklam sinopsisi hazırlama Anlatım Soru cevap
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklam senaryosu yazma teknikleri Anlatım Soru cevap
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Reklam tretmanı yazma çalışmaları Anlatım Soru cevap
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Reklam Storyboard çalışmaları Anlatım Soru cevap
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Reklam mizanseni hazırlama Anlatım Soru cevap
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Örnek reklam senaryolarını inceleme ve reklam yazma çalışmaları Anlatım Soru cevap
8 - ARA SINAV -
9 - Reklam senaryosu ödevi Anlatım Soru cevap Bireysel ödev çalışması
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Türkiye’de ve Dünyada reklam senaryolarını inceleme Anlatım Soru cevap Örnek Olay Analizi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Basılı medyada reklam yazarlığı Anlatım Soru cevap
12 Literatür taraması Örnek inceleme Görsel ve işitsel medyada reklam yazarlığı Anlatım Soru cevap
13 Literatür taraması Örnek inceleme Reklam dili çözümlemeleri Anlatım Soru cevap Örnek Olay Analizi
14 - Reklam yazarlığı ödevi Anlatım Soru cevap Bireysel ödev çalışması
15 Genel tekrar Final sınavı hazırlık çalışmaları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Müge Elden (2016). Reklam Yazarlığı. İletişim Yayınları
Müge Elden (2016). Reklam ve Reklamcılık. Say Yayınları
Hirschman, E. C. (1989). Role-based models of advertising creation and production. Journal of Advertising, 18(4): 42-53.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 11 2 22
Ödev 2 5 10
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0