TR EN

HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HYM323 HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Stratejik Yönetimin temel kavramlarını daha iyi anlamak ve rekabetçi bir ortamda havayolları için etkili stratejiler tasarlama becerisini geliştirmek dersin temel amacını oluşturmaktadır.
İçerik: Stratejik Yönetimin Temel Kavramları, Hava yolu İş Modelleri, Birleşme ve Devralma Yoluyla Rekabet Gücü Kazanma Stratejileri, Hava Yolu İttifakları, Havayolu İşletmelerinin Özellikleri ve Eğilimleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Stratejik Yönetimde anahtar teorileri ve yaklaşımları tanımlar.
Stratejik Yönetim ile Havayolu Endüstrisine analitik araçlar uygular.
Değişen Pazar Ortamına Cevap Olarak Havayolları İçin Stratejiler Geliştirir.
Havayolu Yönetiminde Farklı Stratejilerin Etkinliğini Değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Stratejik Yönetime Giriş Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap Okuma Stratejik Yönetimin Temel Kavramları: 1. Bölüm Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap Okuma Stratejik Yönetimin Temel Kavramları: 2. Bölüm Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap Okuma Stratejik Yönetimin Temel Kavramları: 3. Bölüm Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap Okuma Havayolu İş Modelleri: Tam Hizmet Taşıyıcıları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap Okuma Havayolu İş Modelleri: Düşük Maliyetli Taşımacılık Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap Okuma Havayolu İş Modelleri: Kiralama ve Hibrid Havayolu Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Havayolu İş Modelleri: Kiralama ve Hibrid Havayolu Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap Okuma Birleşme Ve Devralmalar Yoluyla Rekabet Gücü Kazanma Stratejileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap Okuma Havayolu İttifakları: 1. Bölüm Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap Okuma Havayolu İttifakları: 2. Bölüm Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap Okuma Stratejik Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap Okuma Havayolu İşletmelerinin Özellikleri Ve Eğilimler: Teknolojik Değişimin Etkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap Okuma Havayolu İşletmelerinin Özellikleri Ve Eğilimler: Havayolu ürününün niteliği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

YAHŞİ, F. (2018). YÖNETİM VE STRATEJİ: 101 Teori ve Yaklaşım KİTABINA DAİR. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year, 2(31), 483-488.
KANBUR, E., & KARAKAVUZ, H. (2017). Stratejik Yönetim Kapsamında Küresel Havayolu İşbirliklerinin SWOT Analizi. Journal of Aviation, 1(2), 74-86.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 15 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 13 26
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0