TR EN

DENİZ HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP216 DENİZ HUKUKU 3 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, uluslararası deniz hukukunu ve deniz ticaret hukukunun temel kavramlarını, ulusal ve uluslararası suları; taşıyan, taşıtan ve gemi kaptanının hukuksal sorumluluklarını, geminin hukuksal niteliğini, denizcilikte ulusal ve uluslararası kuruluşları öğrencilere tanıtmaktır.
İçerik: Deniz hukukunun tarihsel gelişimi, karasuları ve bitişik bölge, karasularının sınırları, transit geçiş hakkı, transit geçiş sırasında gemilerin yükümlülükleri, zararsız geçiş kavramı, takımada devletleri ve takımada esas hatları, münhasır ekonomik bölge kavramı, kıt’ a sahanlığı kavramı ve kıt’a sahanlığı üzerinde sahildar devletin hakları, açık deniz kavramı, açık denizlerin serbestliği, gemilerin hukuki statüsü, bayrak devletinin yükümlülükleri, çatma ve deniz seyrüseferine ilişkin diğer her türlü olayda cezai yargı yetkisi, yardım etme yükümlülüğü, deniz haydutluğu’nun tanımı, ziyaret hakkı.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası deniz hukuku hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
Deniz alanlarını, kaptan, gemi ve denizcilik ile ilgili kurumların hukuksal sorumluluklarını tanımlar.
Örnek olayları çözme becerisi ile birlikte hukuksal sonuçlar hakkında farkındalık kazanır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Deniz Hukukunun Konusu ve Giriş Anlatım, Soru ve Cevap.
2 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Deniz Hukukunun Tarihsel Gelişimi Anlatım, Soru ve Cevap.
3 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Deniz Alanları ve Sınıflandırılması Anlatım, Soru ve Cevap.
4 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Deniz Alanlarının Hukuksal Rejimi Anlatım, Soru ve Cevap.
5 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Kıta Sahanlığı Anlatım, Soru ve Cevap.
6 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Açık Denizler ve Sertbestlik İlkesi Anlatım, Soru ve Cevap.
7 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Türk Karasuları ve Türk Boğazları Anlatım, Soru ve Cevap.
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Anlatım, Soru ve Cevap.
10 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Hukuksal olarak Gemiler, Geminin Ayırıcı Unsurları ve Gemi Sicili Anlatım, Soru ve Cevap.
11 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Gemiler Hakkında Mülkiyet Hakkı ve Donatma Anlatım, Soru ve Cevap.
12 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Kaptanın Hukuksal Sorumlulukları Anlatım, Soru ve Cevap.
13 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Gemi Kira Sözleşmeleri ve Navlun Sözleşmeleri Anlatım, Soru ve Cevap.
14 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Denizde Taşıma Senetleri Anlatım, Soru ve Cevap.
15 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Deniz Kazalarının Hukuksal Sorumlulukları Anlatım, Soru ve Cevap.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kuran, S. (2016). Uluslararası Deniz Hukuku.İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Gökdemir Işık, N. (2016). Uluslararası Deniz Hukuku. Cerit, A.G., Deveci A. ve Esmer S. (Ed.), Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (s.135-164) içinde. İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Gökdemir Işık, N. (2016). Deniz Ticaret Hukuku. Cerit, A.G., Deveci A. ve Esmer S. (Ed.), Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (s.167-207) içinde. İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Kula Değirmenci N. (2016). Deniz Sigorta Hukuku. Cerit, A.G., Deveci A. ve Esmer S. (Ed.), Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (s.211-243) içinde. İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Deniz Ticaret Odası. (2007). Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü. İstanbul:Deniz Ticaret Odası.
Karahan, C. B. (2011). Avrupa Birliği Denizcilik Politikaları ve Tarihsel Olarak Denizcilik İle İlgili Geliştirilmiş Olan Hukuksal Mevzuat (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (295311).

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 3 6
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 2 3 6
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 8 8
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 50 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0