TR EN

FONKSİYONEL ANATOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY103 FONKSİYONEL ANATOMİ 1 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ÖMER FİKRİ ERALP

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, kas ve iskelet sisteminde bulunan yapıların anatomik terimlerini açıklayabilecek ve farklı spor branşlarına özgü tekniklerin hareket analizlerini yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin İçeriği; temel terminoloji ve hareketin muskuloskeletal temelleri, eklem hareketleri, kemik yapılar, konnektif ve destekleyici yapılar, kas yapıları, motor ünite, miyofibriller, kas kontraksiyon tipleri, insan hareketinin nörolojik temelleri, sinir sisteminin temel yapı ve fonksiyonları, mekanik özellikler, vücut bölümlerinin fonksiyonel anatomisi, duruş, denge, yürüme kinesyolojisi ve hareket analizi ve farklı spor dallarından seçilmiş hareketlerin analizi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kas ve iskelet sisteminin hareket fonksiyonlarını anatomik terimlerle açıklar
İskelet kaslarının yapısal özelliklerini ve kasılma çeşitlerini açıklar
Üst ekstremitede bulunan kemik ve kasların fonksiyonel anatomisini inceler
Alt ekstremitede bulunan kemik ve kasların fonksiyonel anatomisini inceler
Farklı branşlara özgü tekniklerin hareket analizlerini yapar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyişi hakkında genel bilgiler, temel terminoloji ve hareketin muskuloskeletal temelleri Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
2 Görsel ve yazılı literatür tarama Eklem hareketleri, eklem hareket tipleri, eklem fonksiyonları ve synovial eklemlerin sınıflandırılması Anlatım, soru-cevap, gösteri ve tartışma yöntemi
3 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Kemik yapılar, kemik dokunun özellikleri, kartilaj yapılar ve kemiğin strese adaptasyonu Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
4 Görsel ve yazılı literatür tarama Konnektif ve destekleyici yapılar, tendon, ligamentler ve kartilaj yapı tipleri Anlatım, soru-cevap, gösteri ve tartışma yöntemi
5 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Kas yapıları, iskelet kaslarının karakteristikleri ve kas fibrilleri Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
6 Görsel ve yazılı literatür tarama Motor ünite, miyofibriller, kas kontraksiyon tipleri Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma İnsan hareketinin nörolojik temellerini, sinir sisteminin temel yapı ve fonksiyonları Anlatım, soru-cevap, gösteri ve tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı literatür tarama Mekanik özellikler, omuz kompleksi ve omuzun fonksiyonel anatomisi Anlatım, soru-cevap, gösteri, tartışma yöntemi ve grup çalışması
10 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Omuz, dirsek ve el bileğinin fonksiyonel anatomisi Anlatım, soru-cevap, gösteri ve tartışma yöntemi
11 Görsel ve yazılı literatür tarama Omurganın Fonksiyonel Anatomisi Anlatım, soru-cevap, gösteri, tartışma yöntemi ve grup çalışması
12 Görsel ve yazılı literatür tarama Gövde, Pelvis'in Fonksiyonel Anatomisi; Pelvis ve kalça fonksiyonel anatomisi Anlatım, soru-cevap, gösteri ve tartışma yöntemi
13 Görsel ve yazılı kaynak tarama Diz, ayak bileği ve ayak fonksiyonel anatomisi Anlatım, gösteri yöntemi ve grup çalışması
14 Video izleme ve örnek hareket analizi inceleme Duruş, denge, yürüme kinesyolojisi ve hareket analizi Anlatım, soru-cevap, gösteri, tartışma yöntemi ve grup çalışması
15 Video izleme ve örnek hareket analizi inceleme Farklı spor dallarından seçilmiş hareket analizi Anlatım, soru-cevap, gösteri, tartışma yöntemi ve grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Mirel, A.H. ve Koşar, Ş.N. (2006). İnsan Anatomisi Ve Kinesyolojisi. Nobel Yayın, Ankara.
Behnke, A. ve Robert, S. (2001). Kinetic Anatomy. Champaign, Human Kinetics, USA.
Kanbir, O. (2007). İnsan Anatomisi: Hareket Sistemi. Ekin Kitapevi Yayınları, Bursa.
Delavier, F. (2001). Strength Training Anatomy: Your illustrated guide to muscles at work. Champaign. Human Kinetics, USA.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
1
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
1
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
2
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 11 5 55
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 4 24
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 175
Genel Toplam 175
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0