TR EN

PSİKOLOJİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SSD303 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 7 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, Psikoloji biliminin önemi, işleyişi, tarihi, modern psikolojik yaklaşımlar, araştırma yöntemleri, alandaki düşüncelere yön vermiş ve normal/anormal davranışlara ve psikoterapiye ışık tutmuş olan başlıca kişilik kuramlarının tanıtılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriği: psikolojinin tanımı, tarihi, modern psikolojik yaklaşımlar, psikolojinin alt alanları, psikolojik araştırma yöntemleri, sinir sisteminin yapısı, fizyolojisi, yenidoğan ve çocukluk dönemi kapasiteleri, bilişsel gelişim, ahlak ve yargılamanın gelişimi, kişilik ve kişilik gelişimi ile ilişkili kuramlar, bilinç yapısal ve topografik kuram, benliğin savunma düzenekleri, uyku ve rüyalar, uyku bozuklukları, psikoaktif maddeler, öğrenme kuramları, psikiyatrik muayene ve çeşitli psikiyatrik bozuklukların tanıtımından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Farklı psikolojik yaklaşımları tanır.
Bu yaklaşımların; varsayımları, büyüme ve gelişim ile ilgili yaklaşımları, kaygının algılanması ve kaygıyla başa çıkma yollarını açıkça belirtir.
İnsan fizyolojisi ve psikolojik olayların işleyişini yorumlar.
Psikiyatrik olarak normal ve normal olmayanı ayırt eder.
Olası patolojik durumları tanıma ve müdahale etme, yönlendirme konusunda yorumlama yapar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür okuma Tanışma, Psikoloji nedir? Psikolojik Yaklaşımlar nelerdir? Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
2 Literatür okuma Modern psikolojik yaklaşımlar nelerdir? Psikolojinin alt alanları nelerdir? Araştırma yöntemleri nelerdir? Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
3 Literatür okuma Sinir sisteminin yapısı ve işleyişi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
4 Literatür okuma Psikolojik gelişim ve kişilik kuramları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
5 Literatür okuma Topografik ve yapısal kuramlar, uyku ve rüyalar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
6 Literatür okuma Öğrenme kuramları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
7 Literatür okuma Psikiyatrik muayene Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Psikiyatrik bozukluklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
10 Literatür okuma Psikiyatrik bozukluklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
11 Literatür okuma Psikiyatrik bozukluklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
12 Literatür okuma - Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
13 Literatür okuma - Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
14 Literatür okuma - Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
15 Literatür okuma - Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Atkinson & Hilgard (2012) Psikolojiye Giriş, 14. Baskı. Ankara: Arkadaş Yayınevi
Smith, E., Hoeksema, S.N. (2014), Barbara Fredrickson, Geoffrey Loftus. Psikolojiye Giriş. Arkadaş Yayınevi, 5. Baskı, Ankara
Plotnik R., (2014),Psikolojiye Giriş. Kaknüs Yayınları, 1. Baskı, İstanbul
Öztürk O., Uluşahin A. (2015), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 13. Baskı, Ankara

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
0
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
0
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
0
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
0
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
0
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
0
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
0
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
0
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 5 5 25
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 6 2 12
Ödev 2 2 4
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 3 3 9
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 4 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 1 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 47 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0