TR EN

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY102 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ 2 3 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi RÜŞTÜ ŞAHİN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere; antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sorumluluk ve görevleri etik değerler çerçevesinde uygulayacak bilgiyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Antrenörlük ile ilgili kavramlar ve genel bilgiler, Antrenör Eğitimi, Antrenörlük belge veren kurum ve kuruluşlar, Avrupa Birliğinde Antrenör Eğitiminin yapı taslağı ve örneği, Antrenör Eğitiminde çeşitli kuruluşların rolü, Diğer Ülkelerde Antrenör Eğitim Modelleri, Antrenörün sahip olması gereken vasıflar ve konuya ilişkin örnek olaylar konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Antrenörlük mesleği ile ilgili kavramları tanımlar.
Kondisyonel özellikler ile antrenman metotlarını açıklar.
Saha uygulamalarında antrenman programı tasarımı ilke ve yöntemlerini listeler.
Antrenörlük mesleği ile ilgili saha uygulamaları ve yönetimsel sorunları çözümler.
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sorumluluk ve görevleri (antrenman uygulamaları, performans ölçüm ve değerlendirmeleri, sporcu seçimi, sporcu ve aileleri ile iletişim vb.) etik değerler çerçevesinde uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Antrenör kavramı ve genel bilgiler Anlatım ve gösteri yöntemi
2 Okuma,kaynak tarama Antrenörlük Eğitimi Anlatım ve gösteri yöntemi
3 Görsel ve yazılı literatür tarama Üniversite, Spor Genel Müdürlüğü, Spor eğitim dairesi tarafından gerçekleriştirilen kurslar Anlatım ve gösteri yöntemi
4 Sunum hazırlama Temel Çalıştırıcı yerleştirme kursları Anlatım ve gösteri yöntemi
5 Sunum hazırlama Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre açılacak olan kurslarda temel eğitim dersleri uygulanacak metodlar Anlatım ve gösteri yöntemi
6 Sunum hazırlama Avrupa Birliğinde Antrenör Eğitiminin yapı taslağı ve örneği, Diğer Ülkelerde Antrenör Eğitim Modellleri Anlatım ve gösteri yöntemi
7 Kurum veya kuruluşlara ziyaret Antrenör Eğitiminde çeşitli kuruluşların rolü Anlatım ve gösteri yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı literatür tarama Vize sınavına hazırlık Anlatım ve gösteri yöntemi, grup çalışması
10 - Antrenörlük Eğitimi ilke ve yöntemleri Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
11 Okuma Antrenörlük Eğitimi yönetmeliği Grup çalışması yöntemi
12 Sunum hazırlama, video izleme Antrenörlük mesleğine ait sorunlar Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
13 Mevcut antrenman programlarını inceleme Saha uygulamalarında antrenman programı tasarımı ilke ve yöntemleri Grup çalışması ve tekrar yöntemi
14 Proje ödevi hazırlama Antrenörün sahip olması gereken vasıflar ve konuya ilişkin örnek olay yaratma çalışmaları Grup çalışması ve tekrar yöntemi
15 Proje ödevi hazırlama Final sınavına hazırlık Grup çalışması ve tekrar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Tuncel, F., Erol, E., Sevim, Y., & Sunay, H. (2009). Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri, Gazi Yayınları, Ankara.
Sevim, Y. (2001). Antrenörlük Eğitimi İlkeleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Dolaşır, S. (2006). Antrenörlük Etiği ve İlkeleri, Gazi Yayınları, Ankara.
Konter, E. (2004). Antrenörlük ve Takım Psikolojisi, Palme Yayınları, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
4
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
5
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
4
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
5
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 3 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 2 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 40 0 100
Genel Toplam 100
Toplam İş Yükü / 25.5 3,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0