TR EN

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY208 GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ II 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AYDIN PEKEL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi RÜŞTÜ ŞAHİN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, antrenman ilke ve yöntemlerine uygun olarak, motorik özellikleri geliştirmeye yönelik genel antrenman programı hazırlayabilecek bilgiyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; antrenman tanım, amaçları, temel kavramları, sportif verim ve sportif verim bileşenleri, Antrenman planlama ilkeleri, Sportif performans test ve yöntemleri, Spor yaralanmaları ve toparlanma, Motorik özellikleri geliştirmeye yönelik uzun süreli, yıllık, aylık, günlük planlama ve periyotlama prensipleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Antrenman planlama ilkelerini açıklar.
Sportif performans ölçme ve değerlendirme yöntemlerini açıklar.
Performans ölçüm protokollerini uygular.
Haftalık, aylık ve yıllık olarak planlanan antrenman programlarının performans üzerindeki etkilerini yorumlar ve sonuçlarını değerlendirir.
Motorik özellikleri geliştirmeye yönelik genel antrenman programı hazırlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Derse giriş, antrenman tanım, amaçları, temel kavramları Anlatım ve soru-cevap yöntemi
2 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma Vücut ağırlığı ile uygulanan antrenmanlarının temel ilkeleri ve planlaması Anlatım ve soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Konuya ilişkin makale okuma Serbest ağırlık ve aletler ile uygulanan antrenmanlarının genel ilkeleri ve planlaması Anlatım ve soru-cevap, tartışma yöntemi
4 Görsel ve yazılı literatür taraması Direnç antrenmanlarının genel prensipleri ve uygulaması Anlatım ve soru-cevap, tartışma yöntemi
5 Konuya ilişkin makale araştırması Direnç antrenmanlarının planlaması ve dönemlemesi Anlatım ve soru-cevap, tartışma yöntemi
6 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma Dayanıklılık antrenmanlarının temel özellikleri (aerobik ve anaerobik çalışmaları) Anlatım ve soru-cevap, tartışma yöntemi
7 Literatür tarama Dayanıklılık antrenmanlarının planlaması ve dönemlemesi Anlatım ve soru-cevap, tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Hız ve çeviklik antrenmanlarının uygulanması, planlaması ve dönemlemesi Anlatım ve soru-cevap, tartışma yöntemi, grup çalışması
10 Konuya ilişikin makale özeti çıkarma Pliometrik antrenmanlarının temel ilkeleri, uygulanması, planlaması ve dönemlemesi Anlatım ve soru-cevap, tartışma yöntemi, grup çalışması
11 Mevcut antrenman programları inceleme Esneklik antrenmanlarının, uygulanması, planlaması ve dönemlemesi Anlatım ve soru-cevap, tartışma yöntemi
12 Mevcut antrenman programları inceleme Olimpik ve yıllık antrenman planlama ve periyotlaması Anlatım ve soru-cevap, tartışma yöntemi
13 Mevcut antrenman programları inceleme ve yorumlama Aylık ve haftalık antrenman planlama ve periyotlaması Anlatım ve soru-cevap, tartışma yöntemi, grup çalışması
14 Mevcut antrenman programları inceleme ve yorumlama Günlük antrenman planlama ve periyotlaması Anlatım ve soru-cevap, tartışma yöntemi, grup çalışması
15 Mevcut antrenman programları inceleme ve yorumlama Performans analizi yöntemleri Anlatım ve soru-cevap, tartışma yöntemi, grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kale, R. (2017). Antrenman Bilgisi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
Lyle, J. ve Cushion, C. (2010). Sports Coaching, 1st Edition, Loughborough, UK.
Dündar, U. (2015). Antrenman Teorisi, Nobel Yayın Evi, İstanbul.
Bompa, T. O. (2013). Antrenman Kuramı ve Yöntemi, Spor Yayın Evi, Ankara.
Açıkada, C. (2018) Antrenman Bilimi, Spor Yayın Evi, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
4
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
4
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 3 21
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0