TR EN

SPORDA VE EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİRLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY365 SPORDA VE EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİRLİK 7 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, spor alanında hayata geçirilen organizasyon ve projeleri yürütürken, sürdürülebilir nitelikte olması gerekliliğini savunacak ve bu yönde planlamalar yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; sürdürülebilirlik kavramı, sosyal bilimler ve spor bilimleri açısından sürdürülebilirlik, toplumsal değişimin spor bilimlerine yansımaları, toplumsal değişim açısından sürdürülebilirlik, sporda fair play açısından sürdürülebilirlik, sürdürülebilir sportif çevre, spor ekonomisinde sürdürülebilirlik, sporda sürdürülebilir başarı, eğitim ve sürdürülebilirlik, spor ve sürdürülebilirlik ve bu alandaki sosyal sorumluluk çalışmalarını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sürdürülebilirlik kavramını tanımlar.
Sporda etik değerlerin yaşatılması ve sürdürülebilmesi için fair play anlayışının etkisini ve önemini açıklar.
Spor ekonomisinin güçlenmesi sürecinde sürdürülebilir planlamaların önemini açıklar.
Sporda performans artışı açısından, başarının sürdürülebilir olmasının önemini açıklar.
Sürdürülebilirlik kavramını farklı bilim dallarıyla ilişkilendirir.
Spor alanında hayata geçirilen organizasyon ve projelerin sürdürülebilir olma özelliğini sorgular.
Spor alanında hayata geçirilen organizasyon ve projeleri yürütürken, sürdürülebilir nitelikte olması gerekliliğini savunur ve bu yönde planlamalar yapar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amacı ve içeriği, sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilirlik kavramının kullanım alanları Anlatım ve soru cevap yöntemi
2 Literatür taraması Sosyal bilimler ve spor bilimleri açısından sürdürülebilirlik Anlatım ve soru cevap yöntemi
3 İlgili kitap bölümü okuma Toplumsal değişim, Toplumsal değişimin spor bilimlerine yansımaları, Toplumsal değişim açısından sürdürülebilirlik Anlatım ve soru cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili makale özeti çıkarma Toplumsal yozlaşma, Sporda fair play açısından sürdürülebilirlik ve ilgili örneklerin incelenmesi Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemleri, örnek olay incelemesi
5 Literatür taraması Sürdürülebilir sportif çevre Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemleri
6 Konuyla ilgili makale özeti çıkarma Somut ve soyut sportif kültürel miraslar açısından sürdürülebilirlik Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemleri
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Spor ekonomisinde sürdürülebilirlik ve ilgili çalışmaların incelenmesi Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemleri, örnek olay incelemesi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili makale özeti çıkarma Sporda sürdürülebilir başarı Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemleri
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sporda sürdürülebilir başarı Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemleri
11 Literatür tarama Eğitim ve sürdürülebilirlik Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemleri
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Spor ve sürdürülebilirlik Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemleri
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Eğitim ve sporda sürdürülebilirlik ve ilgili konulardaki çalışmaların incelenmesi Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemleri, örnek olay incelemesi
14 Mevcut Sosyal sorumluluk projelerinin incelenmesi Sporda sürdürülebilirlik alanında sosyal sorumluluk çalışmalarının incelenmesi ve sürdürülebilir özellik kazandırmayı hedefleyen organizasyon planı hazırlık alıştırmaları Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
15 Literatür taraması Spor bilimlerini sürdürülebilirlik ekseninde yeniden değerlendirilmesi Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Munasignhe, M. , Sunkel, O. ve Muguel, C. (2001). The Sustaınabılıty Of Long Term Growth. Edward Elgar, USA.
Pfister, T. , Schweighofer, M. ve Reichel, A. (2016). Sustainability. Key Ideas, USA.
Lake, J.R. , Stratton, G., Martin, D. ve Money, M. (2001). Physical Education And Sustainable Development: An Untrodden Path. QUEST, 53: 471-482
Koçak, F. , Tuncel, F. ve Tuncel, S. (2013) Sporda Sürdürülebilirliğin Boyutlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bildiri Kitabı, 11 (2), 113-129

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
4
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
0
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
5
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 4 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 4 24
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0