TR EN

SİNEMA KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY417 SİNEMA KURAMLARI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SEZER CİHAN GÜNAYDIN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere, sinemayı başlangıcından bu yana yapısal ve işlevsel açıdan inceleyen başlıca kuramsal yaklaşımlar hakkında temel bilgi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; biçimci film kuramı, gerçekçi film kuramı, psikanalitik film kuramı, feminist film kuramı ve postmodern yaklaşımlar gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel sinema kuramları ve önemli kuramcılarını tanımlar.
Sinema kuramlarının ortaya çıkma nedenlerini açıklar.
Sinema dilinin gelişimini açıklar.
Modern ve postmodern döneme ait yaklaşımların film kuramları ile bağlantısını kurar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Kuram nedir? Sinemada kuramların ortaya çıkış nedenleri nelerdir? Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Sinemaya belli başlı kuramsal yaklaşımlar: Biçimci Kuram Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Biçimci kuramcılara örnek: Arnheim & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Rus Biçimcilerden: Eisenstein & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Gerçekçi Kuram ve Siegfried Kracauer & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Auteur Kuram & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Yapısalcı Yaklaşım ve Göstergebilimsel Sinema Kuramı & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Christian Metz ve Umberto Eco & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Feminist Film Kuramı & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Psikanaliz ve Sinema’da Freud & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Lacan ve Jung’un psikanalizi sinemaya uyarlaması Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Postkolonyal Sinema Yaklaşımları & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Postmodern Yaklaşımlar & Örnek film incelemeleri Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma & Görsel kaynak izleme Genel Değerlendirme Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Dudley, A. (2007). Sinema Kuramları. İstanbul: İzdüşüm Yayınları.
Bazin, A. (1995). Sinema Nedir?. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Monaco, J. (2011). Bir Film Nasıl Okunur?. İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
Büker, S. ve Onaran, O. (1985) Sinema Kuramları. İstanbul: Dost Kitabevi.
Stam, R. (2000). Film Theory an Introduction. Blackwell Publishing.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
0
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
0
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
1
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
0
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
0
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
1
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
2
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
1
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
2
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
1
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
4
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
4
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
4
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0