TR EN

SOSYAL HİZMET MEVZUATI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT215 SOSYAL HİZMET MEVZUATI 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. SEVGİ ÖZCAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, Sosyal Hizmet müdahale sürecine kaynaklık eden mevzuat bilgisinin öğrenciye kazandırılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriği genel hukuk bilgisi, sosyal hizmet mevzuatı ve uygulamalarından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Edindikleri sosyal hizmet mevzuatı bilgileri ile mevcut hukuk sistemindeki boşlukların nasıl doldurulacağını tartışır
Ulusal ve uluslararası mevzuatı karşılaştırır
Alanlarına ilişkin vakaları yasal mevzuatları çerçevesinde analiz eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatürün okunması Hukuka giriş, temel hukuk kavramları. Sunuş.
2 Literatürün okunması Hukukun kaynakları. Anlatım, sunuş.
3 Literatürün okunması Sosyal Hizmet Uygulamalarında Hukukun Yeri ve Önemi. Anlatım, sunuş.
4 Literatürün okunması Ulusal Mevzuat. Anlatma, tartışma
5 Literatürün okunması Türk Medeni Kanunu. Anlatım, sunuş.
6 Literatürün okunması Türk Ceza Kanunu ve CMK Anlatma, tartışma
7 Literatürün okunması Aile ve çocuklara yönelik sosyal hizmet mevzuatı. Anlatım, sunuş.
8 - ARA SINAV -
9 Literatürün okunması Aile ve çocuklara yönelik sosyal hizmet mevzuatı. Anlatma, tartışma
10 Literatürün okunması Türkiye'de sosyal yardım mevzuatı. Anlatma, tartışma
11 Literatürün okunması Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet mevzuatı. Anlatma, tartışma
12 Literatürün okunması Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet mevzuatı. Anlatma, tartışma
13 Literatürün okunması Uluslararası mevzuat. Anlatma, tartışma
14 Literatürün okunması Uluslararası mevzuat. Anlatma, tartışma
15 Literatürün okunması Genel Tekrar Geri Bildirim
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun. (2012, 03, 20). Resmi Gazete (Sayı: 28319). Erişim Adresi: Http://Www.Resmigazete.Gov.Tr/Eskiler/2012/03/20120320-16.Htm
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu. (2005, 03, 17). Resmi Gazete (Sayı: 25876). Erişim Adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu. (1983, 05, 27). Resmi Gazete (Sayı: 18059). Erişim Adresi: https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/uploads/pages/kanunlar/2828-sayili-sosyal-hizmetler-kanunu.pdf.
5393 Sayılı Belediyeler Kanunu. (2005, 03, 17). Resmi Gazete (Sayı: 25874). Erişim Adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
3
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
4
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
3
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
4
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
4
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
2
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
5
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 3 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 3 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0