TR EN

MEDYA KÜLTÜRÜ VE ETİK KRİTİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY332 MEDYA KÜLTÜRÜ VE ETİK KRİTİĞİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı teknolojilerinin sosyal ve kültürel etkilerini incelemek ve öğrencilere günümüzde ihtiyaç duyulan sosyal sorumluluk ve etik değerlerinin neler olduğunu aktarmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği kapsamında Sosyal medya ağlarının gündelik hayatı nasıl değiştirdiğine özel vurgu yapılarak, ”kolektif akıl” ya da ”katılımcı kültür” gibi kavramlar üzerinden izleyicilerin nasıl üreticiye dönüştüğü, etik kavramı ve sorunsalı gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi iletişim alanları çerçevesinde incelenecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kültürün temel kavramlarının dijital ortamdaki yansımalarını tarif eder.
Yeni medyanın getirdiği gelişmeleri takip ederek dijital ortamdaki kültürel etkileşimlerin hangi yöne gelişebileceğini resmeder.
İletişim alanında etik sorumluluk davranışını örneklendirir.
Medya kuruluşlarında etik bilincine uygun kampanyalar düzenler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Dijital Kültürlere giriş. Sunum ve anlatım.
2 Kitap okuma Katılımcı medya kültürü. Sunum ve anlatım.
3 Kitap okuma Dijital kültürde kimlik Sunum ve anlatım.
4 Kitap okuma Dijital topluluklar Sunum ve anlatım.
5 Kitap okuma Internet'te görgü kuralları Sunum ve anlatım.
6 Kitap okuma İnternette yaratıcı üretim Sunum ve anlatım.
7 Kitap okuma Oyun kültürü Sunum ve anlatım.
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Tekelleşme, yoğunlaşma ve günümüz medyasındaki sahiplik yapısı. Sunum ve anlatım.
10 Kitap okuma Etik kavramı. Sunum ve anlatım.v
11 Kitap okuma İletişim etiği kavramı. Sunum ve anlatım.
12 Kitap okuma Gazetecilikte etik sorunlar ve etik kodları. Sunum ve anlatım.
13 Kitap okuma Halkla ilişkilerde etik sorunlar. Uygulama
14 Kitap okumaY Halkla ilişkilerde kriz dönemlerinde etik tartışmaları ve örnek olaylar. Sunum ve anlatım.
15 Kitap okuma Reklamcılıkta etik sorunlar ve düzenlemeler. Ethical issues in advertising and regulations. Sunum ve anlatım.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bek, M. G. ve Binark, M. (2007) Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
Uzun, R. (2009). İletişim Etiği Sorunlar ve Sorumluluklar. Dipnot yayınları. Ankara.
Duran, R. , İrvan, S. ve İlkez, F.; (2009) Medya, Etik ve Hukuk. IPS İletişim Vakfı Yayınları. İstanbul.
Bülbül, A. R. (2001). İletişim ve Etik. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
Campbell, R. , Martin, C. R., et al. (2017). Loose-Leaf Version for Media & Culture: An Introduction to Mass Communication. (USA)
Johannesen, R. L. , Valde, K. S. et al. (2007). Ethics in Human Communication. (USA).

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
1
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
3
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
2
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
2
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
1
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
1
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
3
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 6 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0